Bijzondere uitkeringen aan Caribisch Nederland van 73 naar 55 miljoen

Den Haag – ‘Den Haag’ lijkt de belofte na te komen de hoeveelheid ‘bijzondere uitkeringen’ aan Caribisch Nederland af te bouwen.

Werd in 2022 nog ruim 73 miljoen op projectbasis besteed, vorig jaar daalde dat naar 55 miljoen. Vanaf 2027 zal dat verder afnemen tot onder de 8 miljoen. Dat blijkt uit een overzicht dat staatssecretaris Van Huffelen vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

De eilandbesturen dringen er al jaren op aan financiering meer via de Vrije Uitkering te laten lopen zodat de geldstroom beter voorspelbaar wordt.

Brief staatssecretaris Van Huffelen

Op grond van de Wet FinBES kunnen de afzonderlijk verantwoordelijke ministers aan de openbare lichamen bijzondere uitkeringen verstrekken. Dit zijn financiële bijdragen onder voorwaarden ten behoeve van de uitvoering van een bepaalde publieke taak. Voor bijzondere uitkeringen geldt, in tegenstelling tot de vrije uitkering, dat zij voor een specifiek doel worden verstrekt. Indien het geld niet wordt besteed aan het voorgeschreven doel of als een doelstelling niet wordt gerealiseerd, kan de betrokken minister de uitkering terugvorderen bij de openbare lichamen.

In de bijlage is per bijzondere uitkering een toelichting opgenomen, met een beschrijving van de ontvanger, de looptijd en doel van de uitkering en de monitoring. Tevens is een samenvatting van de totaalbedragen gegeven.

De omvang van het bedrag aan bijzondere uitkeringen (€ 55,05 miljoen) is in 2023 afgenomen ten opzichte van het jaar ervoor (€ 73,69 miljoen). Dit komt onder meer doordat bij het verstrekken van departementale middelen vaker het instrument van de vrije uitkering wordt benut in plaats van de bijzondere uitkering. Hiermee wordt – ook in lijn met de wens van uw Kamer – de beleidsvrijheid van openbare lichamen bevorderd en worden de administratieve lasten verminderd.

Sinds 2022 ontvangt uw Kamer een integraal overzicht financiën gemeenten. Dit document beoogt een overzicht te geven van de financiën van gemeenten aan de hand van een aantal aspecten. Door onderzoek naar verschillende aspecten in dit overzicht te bundelen, wordt een integraal beeld gegeven van de financiën van de Nederlandse gemeenten. Een dergelijk overzicht ontbreekt nog voor de openbare lichamen. Daarom ben ik voornemens om vanaf volgend jaar, in plaats van het overzicht met enkel de bijzondere uitkeringen Caribisch Nederland, een integraal overzicht financiën Caribisch Nederland op te gaan stellen waarin ook de bijzondere uitkeringen aan bod komen. In de integrale rapportage zal aan de hand van een set kengetallen een beeld worden geschetst van de financiële positie van de openbare lichamen. Daarnaast zal inzicht worden geboden in de verschillende inkomstenbronnen van de openbare lichamen, waaronder de verschillende soorten uitkeringen die de eilanden vanuit het Rijk ontvangen, en worden ontwikkelingen op het gebied van nettolasten van de openbare lichamen geduid.

Klik HIER voor het volledige overzicht

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.