Sint Maarten

Sint Maarten laks met bestrijden mensenhandel

Sint Maarten – De aanpak van mensenhandel en mensensmokkel op Sint Maarten schiet tekort.

Aan de 23 aanbevelingen die de Raad voor de Rechtshandhaving in 2019 heeft gedaan, is onvoldoende opvolging gegeven. Sint Maarten voldoet al 3 jaren achtereen niet aan de minimumnormen en spant zich, aldus de Raad, nauwelijks in daarin verbetering te brengen. Met het prostitutiebeleid is het al even beroerd gesteld: in de afgelopen 7 jaar is geen vooruitgang geboekt.

Persbericht Raad voor de Rechtshandhaving

Aanpak mensenhandel en mensensmokkel schiet nog steeds tekort

PHILIPSBURG, Sint Maarten – Mensenhandel en mensensmokkel zijn ernstige misdrijven met een wereldwijd karakter. Er zijn onder meer tal van internationale verdragen ter voorkoming en bestrijding hiervan gesloten. Ook het onderwerp prostitutiebeleid en handhaving daarvan is hieraan verbonden, onder meer door de verschijningsvorm seksuele uitbuiting.

De Raad voor de rechtshandhaving (Raad) publiceerde vandaag nog een rapport over het onderzoek van de Raad naar de opvolging van eerder gedane aanbevelingen over de aanpak van mensenhandel en mensensmokkel en het prostitutiebeleid en handhaving daarvan. Dit rapport betreft Sint Maarten. Gebaseerd op dit onderzoek concludeert de Raad dat de aanpak van mensenhandel en mensensmokkel (nog steeds) tekort schiet. Ook concludeert de Raad dat er onvoldoende substantiële vooruitgang is geboekt op het gebied van het prostitutiebeleid en de handhaving daarvan.

Vervolgonderzoek

De Raad bracht eerder in 2019 een rapport uit over de aanpak van mensenhandel en mensensmokkel en deed daarin negen aanbevelingen aan de minister van Justitie. In 2016 bracht de Raad een rapport uit in het kader van het prostitutiebeleid en de handhaving daarvan en deed daarin zes aanbevelingen aan de minister van Justitie. In 2023 heeft de minister van Justitie de Raad verzocht om een vervolgonderzoek in te stellen naar de stand van zaken ten aanzien van de opvolging van de hiervoor genoemde aanbevelingen. De Raad bekeek in 2023 de stand van zaken in de opvolging van in totaal vijftien aanbevelingen.

Resultaten

De resultaten van het onderzoek tonen volgens de Raad het belang aan voor het urgent (her)prioriteren van de integrale aanpak van mensenhandel en mensensmokkel. Verder voldoet Sint Maarten volgens de rapportages van de U.S. Department of State al drie achtereenvolgende jaren niet aan de minimumnormen op dit onderwerp en levert het geen noemenswaardige inspanningen om dit te doen (Tier 3 status). Ook constateert de Raad dat al zeven jaar geen substantiële vooruitgang is geboekt bij het updaten van het prostitutiebeleid en de handhaving hiervan.  De Raad benadrukt op basis van deze bevindingen de urgente noodzaak voor het ondernemen van actie.

Prioriteren integrale aanpak

Het is nu aan de betrokken minister(s) om de integrale aanpak van mensenhandel en mensensmokkel te prioriteren, de benodigde beslissingen te nemen en de betrokkenen zo goed als mogelijk te faciliteren in de gezamenlijke strijd hiertegen. Hierin past ook het onderwerp prostitutiebeleid en de handhaving daarvan.

Prosecution, Protection, Prevention en Partnership

De aanpak van mensenhandel en mensensmokkel is op vier belangrijke pijlers gebaseerd, te weten: ‘Prosecution’, ‘Protection’, ‘Prevention’ en ‘Partnership’. Deze 4P´s vormen een raamwerk voor een effectieve integrale aanpak met behulp van barrièremodellen.  Het onderzoek toont aan dat er sprake is van enige ontwikkeling op het gebied van ‘Partnership’ maar dat er nog veel ruimte is voor verbeteringen bij de andere drie pijlers.  

Aanbevelingen

Gelet op de huidige stand van zaken formuleert de Raad in het nu gepubliceerde rapport twee nieuwe aanbevelingen met betrekking tot elementen binnen de aanpak van mensenhandel en mensensmokkel. Daarnaast beveelt de Raad de minister dringend aan om met prioriteit uitvoering te geven aan de aanbevelingen die nog niet zijn opgevolgd.

Het volledige inspectierapport en alle andere publicaties van de Raad zijn digitaal beschikbaar in het Nederlands en Engels op de website: www.raadrechtshandhaving.com.  

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.