Bonaire

De delegaties confereerden de afgelopen dagen in het Van der Valk-hotel De Biltsche Hoek.

Fotograaf: BZK

Magere oogst voor Bonaire, Statia en Saba bij werkconferentie

Den Haag – De 3-daagse werkconferentie over de herziening van de WolBES en FinBES heeft niet geleid tot noemenswaardige wijzigingen van het wetsontwerp. Veel van wat in een persbericht gepresenteerd wordt als uitkomst van het overleg van de Bestuurscolleges en Eilandsraden van Bonaire, Sint Eustatius en Saba met staatssecretaris Van Huffelen en haar staf is in de het oorspronkelijke voorstel van het ministerie van BZK terug te vinden.

Met name Bonaire was met een lange wensenlijst naar Nederland gereisd, maar daarvan is nauwelijks iets binnengehaald. Zo blijft het lidmaatschap van de Eilandsraad een deeltijdfunctie. Wel zal de bezoldiging meer in lijn worden gebracht met wat in Europees Nederland gangbaar is voor decentrale ambtsdragers. Maar een voltijdsalaris zoals ook Saba wilde, zit er niet in. Bonaire krijgt niet het recht voortaan zelf te bepalen hoeveel zetels de Eilandsraad telt. De door BZK aangekondigde uitbreiding gaat door, zij het gespreid over 3 in plaats van 2 verkiezingen. Ook aan de bandbreedte voor het aantal gedeputeerden (3 tot 5) wordt niet getornd. Het verzet van opnieuw Bonaire tegen het principe van ‘comply or explain’ heeft evenmin succes gehad.

De 350.000 euro jaarlijkse ondersteuning voor de eilandsraden die in het persbericht wordt genoemd, wordt reeds in de oorspronkelijke versie aangekondigd, evenals verlichting van het preventief financieel toezicht en rapportageplicht. Dat de eilanden een permanente vertegenwoordiging in Den Haag krijgen, is reeds in 2010 besproken. Het zijn de eilanden die er zelf nooit werk van hebben gemaakt. Het enige echt nieuwe is dat er een gezamenlijke ambtelijke werkgroep komt die voorstellen moet doen op welke manier de betrokkenheid van Bonaire, Sint Eustatius en Saba in de verschillende fases van het beleids- en wetgevingsproces kan worden verbeterd.

De eilanden krijgen nog 3 weken de gelegenheid voor een finale reactie op het wetsontwerp, waarna het ministerie de tekst vaststelt en aan de Raad van State voorlegt voor advies. De Eilandsraad van Bonaire blijft nog tot eind volgende week in Nederland.

Persbericht ‘Consultatieproces WolBES en FinBES bijna afgerond’

Om de eilanden beter te betrekken bij het opstellen van nieuwe wetten, wordt er een ambtelijke werkgroep opgericht bestaande uit vertegenwoordigers van Bonaire, Sint Eustatius en Saba en het ministerie van BZK. De werkgroep krijgt de opdracht om met voorstellen te komen op welke manier de betrokkenheid van Bonaire, Sint Eustatius en Saba in de verschillende fases van het beleids- en wetgevingsproces kan worden verbeterd.

Alexandra van Huffelen: “Ik ben blij dat we in goede sfeer met elkaar zulke constructieve gesprekken hebben kunnen voeren. Ik ben ervan overtuigd dat de waardevolle inbreng van de eilanden, de wetsvoorstellen beter maken. Het was een succesvolle bijeenkomst waarin we over de inhoud van beide wetten overeenstemming hebben bereikt. We gaan onze afspraken de komende tijd gezamenlijk uitwerken.”

Versterking eilandsraden en bestuurscolleges

Een van de andere punten die besproken is, is de bezoldiging van eilandsraadsleden, gedeputeerden en gezaghebbers. Deze wordt verhoogd naar een niveau dat vergelijkbaar is met dat van decentrale ambtsdragers in Europees Nederland. Bij de aanpassing wordt rekening gehouden met de zwaarte van het takenpakket van de eilanden. Ook lokale factoren, waaronder kosten van het levensonderhoud worden meegewogen.

De functie van eilandsraadslid blijft een deeltijdfunctie. Het aantal eilandsraadsleden gaat vanaf de eerstvolgende verkiezingen (2027) stapsgewijs omhoog. In eerste instantie voor Bonaire van 9 naar 11, voor Sint Eustatius van 5 naar 7 en Saba van 5 naar 7. Tussentijds wordt geëvalueerd of verhogen van het aantal eilandsraadsleden nodig is bij de volgende verkiezingen (2031 en 2035). De eilandsraden krijgen ondersteuning om hun werkzaamheden goed uit te voeren. Hiervoor stelt het ministerie van BZK jaarlijks in totaal €350.000 beschikbaar voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Over het maximum aantal gedeputeerden is afgesproken een bandbreedte aan te houden van 3 tot 5 voor Bonaire, 3 tot 4 voor Sint Eustatius en 3 voor Saba.

Financieel toezicht

In de huidige wet is er één zwaar niveau van toezicht. Om de lokale autonomie te vergroten komen er verschillende niveaus van toezicht op de financiën en de begroting. De zwaarte van het toezicht wordt afhankelijk van de staat van de begroting en het financieel beheer. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de wens van de eilanden om te differentiëren.

Overige afspraken

Om de openbare lichamen in staat te stellen hun taken op een goede manier uit te oefenen, geldt het uitgangspunt dat Bonaire, Sint Eustatius en Saba structureel geld zouden moeten krijgen voor structurele taken. Dit sluit aan bij de adviezen van onderzoeksbureau IdeeVersa en de Raad voor het Openbaar Bestuur.

Vervolgproces

De wijziging van de WolBES en de FinBES is nodig om de bestuurlijke en financiële verhoudingen tussen de openbare lichamen en Europees Nederland te verbeteren. De werkconferentie was een extra stap in het consultatieproces rond de wetswijziging. Hierdoor hadden de eilanden langer de tijd om op de wetsvoorstellen te reageren. Na de werkconferentie krijgen de eilanden nog drie weken de tijd om te komen tot een finale, formele reactie. Daarna worden mede met de inbreng van de eilanden de wetsteksten uitgewerkt en gaan de wetten het vervolgtraject in. De wetsvoorstellen worden na goedkeuring in de ministerraad voor advies naar de Raad van State gestuurd en gaan daarna naar de Tweede Kamer.

Lees HIER de wensenlijst van Bonaire

Lees HIER de Memorie van Toelichting op de herzieningswet WolBES

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.