Sint Maarten

Van Huffelen: Bonaire wél intensief betrokken bij WolBES

Den Haag – Anders dan de coalitiepartijen op Bonaire beweren, zijn het Bestuurscollege, maar ook de Eilandsraad door ‘Den Haag’ intensief betrokken bij de totstandkoming van de modernisering van de WolBES en FinBES.

Interim-griffier Arjen de Wolff verweet staatsecretaris Van Huffelen onlangs nog uit naam van de Eilandsraad dat zij eenzijdig te werk is gegaan en pas nadat de eilanden “er lucht van kregen en zeiden: wacht even” ambtelijk overleg op gang is gekomen. “Maar nooit politiek bestuurlijk”, voegde hij eraan toe. Die lezing wordt vandaag door de bewindsvrouw weerlegd. De beantwoording van schriftelijke vragen van Jan Paternotte (D66) grijpt ze aan om aan te tonen dat er wel degelijk vaker bestuurlijk overleg is gevoerd en dat zij er bij Bestuurscollege en Eilandsraad meerdere keren op heeft aangedrongen input te leveren.

“In de pre-consultatiefase zijn gedurende ruim drie jaar ambtelijk en bestuurlijk met de openbare lichamen veel gesprekken gevoerd ter voorbereiding van het wetsvoorstel”, aldus Van Huffelen. In juni 2022 heeft zij met de Eilandsraad over de concept-WolBES gesproken en in september 2022 met het Bestuurscollege. In november sprak zij er opnieuw over met de Eilandsraad. De inbreng van de eilandsraadsleden werd vervolgens in het wetsontwerp verwerkt. Tijdens haar bezoek in april 2023 aan de BES-eilanden heeft ze de eilandsraden en bestuurscolleges “uitdrukkelijk uitgenodigd hun zienswijze kenbaar te maken.” In aanvulling op de bestuurlijke overleggen is er ook frequent ambtelijk overleg geweest en hebben de eilandsraden technische briefings van experts gekregen.

In juni 2023 is de internetconsultatie gestart en heeft Van Huffelen de openbare lichamen op basis van van de WolBES formeel verzocht hun schriftelijke reacties op het wetsvoorstel met het ministerie te delen. Tijdens een volgend werkbezoek in het najaar gaven de eilandsraden aan meer tijd nodig te hebben. De staatsecretaris stelde de indiening van de wetten bij de Kamer uit en bood de eilanden aan op kosten van het ministerie onafhankelijk advies in te winnen.

Op dit moment bevindt het 5,5 jaar geleden met een adviesaanvraag bij de Raad van State begonnen proces zich in de afrondende fase. Tijdens een werkconferentie begin maart krijgen de eilanden nog één keer de gelegenheid hun zegje te doen. “Ik vertrouw erop dat het bevoegd gezag van de openbare lichamen en ik met de werkconferentie kunnen komen tot een goed gesprek en gedragen afronding van de consultatiefase van de wetswijziging”, aldus Van Huffelen. Na verwerking van de conclusies zullen de WolBES en FinBES voor advies aan de Raad van State worden voorgelegd. De staatssecretaris streeft ernaar de wetsvoorstellen voor het eind van het jaar bij de Kamer in te dienen.

Lees HIER de volledige beantwoording

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.