Bonaire

COLUMN – Bericht uit Bonaire

In de zondagse estafette-rubriek ‘Bericht uit…’ belichten columnisten uit de Caribische delen van het Koninkrijk bij toerbeurt de kanten van hun eiland waarvan zij vinden dat die de aandacht van alle koninkrijksburgers verdienen. Vandaag komt het bericht uit Bonaire.

Niemand Thuis

Door Burney el Hage

De Tweede Kamer heeft ingestemd met de invoering van een systematiek en een bedrag voor een sociaal minimum op Bonaire, Saba en Statia per juli 2024. Met dit besluit komt een einde aan een 14 jaar durend sociaal akkoord tussen de drie Caribische eilanden en Nederland. Dit akkoord werd vastgesteld tijdens het bestuurlijk overleg van 3 november 2009 in Curaçao en bekrachtigd op 18 april 2010 in Sint Maarten. Het had voornamelijk als doel Nederland financieel te ontzien bij de integratie van de eilanden. Er was geen toezegging voor onderzoek naar een sociaal minimum of armoede, geen kinderbijslag, geen werkloosheidsuitkering, etc. Het gevolg was een ongekende toename van armoede op de drie Caribische eilanden.

Zonder te diep in het verleden te willen graven, moet wel vermeld worden dat de eilandsbestuurders destijds overtuigd waren van de voordelen van het akkoord. Kranten op Bonaire prezen de politicus die het akkoord ondertekende. In de eerste overweging van het akkoord (Besluitenlijst Sociaal Akkoord 18 april 2010) staat: “Dat in het bestuurlijk overleg van 3 november 2009 te Curaçao is vastgesteld dat er een homogeen systeem komt voor minimumloon en uitkeringen, dat wil zeggen dat niet de hoogte van minimumloon en uitkeringen van Nederland richtinggevend is, maar dat de ontwikkeling van uitkeringen op de eilanden wordt gekoppeld aan de ontwikkeling van het minimumloon op de eilanden. Er is een gezamenlijk streven om minimumloon, AOV en onderstand in de toekomst verder te verbeteren binnen de randvoorwaarden van economische draagkracht, evenwichtige sociale verhoudingen, specifieke omstandigheden per eiland en budgettaire mogelijkheden binnen Nederland.” Maar nogmaals, we zien nu het resultaat: een enorme groei van armoede.

Het verleden wordt aangehaald omdat we vaak geen lessen trekken uit gemaakte fouten. Onze eilandsbesturen blijven vaak ondervertegenwoordigd bij kwesties van groot belang voor de bevolking. In mei van dit jaar werd er nog grootschalig geprotesteerd op Bonaire voor een adequaat sociaal minimum. Minister Schouten voor o.a. Armoedebeleid bezocht Bonaire en slechts vijf maanden later komt de Tweede Kamer met een datum voor de invoering van een systematiek en bedrag voor een sociaal minimum. In de media verscheen o.a. het volgende bericht: “Met een ruime meerderheid heeft de Tweede Kamer besloten dat per 1 juli 2024 een sociaal minimum ingevoerd wordt in Caribisch Nederland. Per die datum zullen het minimumloon en de uitkeringen worden verhoogd naar een bedrag waarvan men de maand kan rondkomen.” Men zou een uitbundige reactie verwachten, maar er is vooralsnog weinig euforie op Bonaire te bespeuren.

Minister Schouten heeft ook nu, nadat de Tweede Kamer het besluit genomen heeft, Bonaire bezocht. Tijdens haar presentatie van het besluit, de inhoud en strekking ervan was er ook weinig enthousiasme te bespeuren. Zou het kunnen zijn dat de bevolking van Bonaire en zeker diegenen die deze maatregel het meest nodig hebben, nog niet beseffen dat er voor de eerste keer in de geschiedenis van Bonaire een “sociaal minimum” is vastgesteld? Ook vanuit het eilandsbestuur blijft het stil. Wel is er inmiddels weer een nieuwe constellatie en nieuwe gedeputeerden binnen het Bestuurscollege van Bonaire. De vorige bestuurders kunnen we niets verwijten, aangezien zij uit functie waren gezet nadat het besluit in de Tweede Kamer werd genomen. Ze hebben niet de kans gehad om te vieren of te reageren. Er was dus letterlijk “niemand thuis”.

De private sector heeft wel van zich laten horen. Namelijk de werkgevers; die hebben zich gekeerd tegen de voorgestelde verhoging van het minimumloon in relatie tot het sociaal minimum. Hoewel de private sector zich heeft uitgesproken, wachten we nog steeds op een officiële reactie en actieplan van Bonaire.

Het wachten is dan op de nieuwe samenstelling binnen het Bestuurscollege. Het is van belang snel te handelen. Nu er openheid is over een wettelijk minimumloon gekoppeld aan het sociaal minimum, kunnen er prijsverhogingen volgen. Als we niet tijdig ingrijpen, zal het positieve effect van een hoger inkomen verloren gaan door inflatie.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.