Sint Maarten heeft geld om te investeren, maar doet het niet

Philipsburg – Het College financieel toezicht heeft tijdens zijn werkbezoek aan Sint Maarten het Kabinet Jacobs geadviseerd werk te maken van investeringen waarvoor het budget (90 miljoen) is begroot.

Cft: “Prioriteer vaststelling begroting 2024 en investeringen”

Philipsburg – Sint Maarten realiseert in 2023 naar verwachting een overschot op de gewone dienst. De investeringen blijven vooralsnog achter bij de vastgestelde begroting 2023. Het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) maakt zich al lange tijd zorgen over het tijdig vaststellen van de begrotingen. Het Cft verzocht Sint Maarten prioriteit toe te kennen aan de vaststelling van de begroting 2024 en deze begroting te voorzien van een meerjarige investeringsplanning.

Tot op heden slaagt Sint Maarten er niet in om tijdig tot een vastgestelde begroting te komen. Ook de begrotingswijziging 2023 is nog niet vastgesteld. Het Cft benadrukt dat voldoende capaciteit hiervoor van belang is. Het lukte Sint Maarten de laatste jaren niet om de investeringen (exclusief trustfonds investeringen) naar een hoger niveau te brengen. In de vastgestelde begroting voor 2023 nam Sint Maarten een bedrag van ANG 90 miljoen aan investeringen op. Voor het grootste deel van dit bedrag (ANG 61 miljoen) trekt Sint Maarten een lening aan. Het Cft adviseerde Sint Maarten om zo spoedig mogelijk te starten met het uitvoeren van de geplande investeringen.

ENNIA en herfinanciering liquiditeitssteun

Nederland koppelde een duurzame oplossing voor het ENNIA-dossier aan de herfinanciering voor de liquiditeitssteunleningen. De recent door Sint Maarten en Curaçao gekozen oplossing tot een gecontroleerde afwikkeling, acht het Cft minder risicovol dan een doorstart van ENNIA. Op basis van deze oplossing zijn Sint Maarten en Nederland herfinanciering van de liquiditeitssteunleningen overeengekomen tegen een rentepercentage van 3,4 procent.

Belastingen

Het Cft sprak met de minister van Financiën over het achterblijven van de hervormingen van het belastingstelsel en de modernisering van de Belastingdienst. Dit is noodzakelijk om de belastinginkomsten te verhogen. Sint Maarten werkt aan een hervorming van de logeerbelasting op de verhuur van woningen aan toeristen en de introductie van een toeristenbelasting bij aankomst. Het Cft vindt dit een positieve ontwikkeling, maar benadrukt dat een bredere herziening van het belastingstelsel onverminderd noodzakelijk is.

Zorg en sociale fondsen

Sint Maarten werkt aan hervormingen om de oplopende tekorten bij de zorgfondsen terug te dringen. Met de introductie van een algemene ziektekostenverzekering verwacht Sint Maarten hier een belangrijke stap in te zetten. Het Cft uitte zijn zorgen over een tijdige implementatie. Uitstel kan ertoe leiden dat het land geconfronteerd wordt met extra lasten. Daarnaast heeft het land een schuld aan het Uitvoeringsorgaan Sociale en Ziektekostenverzekeringen (SZV). De aflossing van deze schuld zal leiden tot verbetering van de financiële positie van de SZV.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.