Amendement: Voordeel verhoging minimumloon BES volledig naar werknemers

Den Haag – Met een amendement willen de Tweede Kamerleden Pieter Grinwis (ChristenUnie) en Steven van Weyenberg (D66) voorkomen dat de verhoging van het wettelijk minimumloon in Caribisch Nederland ten dele door de belastingdienst wordt opgeslokt. Staatssecretaris Marnix van Rij (Fiscaliteit en Belastingdienst) is tegen.

Door de jongste verhoging van het minimumloon is dat hoger dan de zogeheten belastingvrije som. Door de komende verhogingen per 1 januari en nog eens per 1 juli (naar 1.750 dollar) komt het minimumloon nog verder boven de belastingvrije som. Met andere woorden: over de aanstaande verhogingen moeten werknemers straks (extra) belasting gaan betalen.

Daarom willen Grinwis en Van Weyenberg dat de belastingvrije voet met terugwerkende kracht tot 1 januari van dit wordt opgetrokken naar 20.424 dollar. Zij dienden hun amendement vandaag in bij het debat over het Belastingplan 2024. “Mijn collega Wuite van D66 en de heer Ceder van de ChristenUnie hebben er jarenlang voor gevochten dat het minimumloon omhooggaat, maar we moeten voorkomen dat wat mensen in de ene hand extra ontvangen, via de andere hand weer verdwijnt”, aldus Van Weyenberg.

De maatregel kost het rijk op jaarbasis structureel 4 miljoen euro. De indieners van het amendement hebben daarvoor dekking gevonden in het Belastingplan 2024 voor Europees Nederland door het belastingvoordeel van expats te schrappen.

Staatssecretaris Van Rij ontraadde het amendement. Hij noemde de verhoging van de belastingvrije voet een “ongerichte maatregel waarvan midden- en vooral hogere inkomens profiteren”. Hij wees er tevens op dat minimumloners in Europees Nederland inkomstenbelasting betalen. Het kabinet kan zich daarom niet vinden in het amendement. Het komt er dus op aan of voldoende fracties bij de stemmingen morgen hun steun er aan geven.

AMENDEMENT VAN DE LEDEN GRINWIS EN VAN WEYENBERG

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

Na artikel III, onderdeel D, wordt een onderdeel ingevoegd, luidende: Het in artikel 24, tweede lid, vermelde bedrag wordt gewijzigd naar USD 20.424.

II

In artikel VI, eerste lid, wordt, onder verlettering van onderdeel b tot c, een onderdeel ingevoegd, luidende: b. artikel III, onderdeel D, terugwerkt tot en met 1 januari 2023;.

TOELICHTING

Dit amendement regelt dat de belastingvrije som op de BES niet langer lager is dan het minimumloon. Na de minimumloonverhoging uit de augustusbesluitvorming is de belastingvrije som lager dan het minimumloon. Dat betekent dat de stijging van het minimumloon deels direct wordt afgeroomd door de fiscus. Dit amendement herstelt deze omissie.

Hiernaast is bij de SZW-begroting amendement Ceder c.s. (36410-XV-39) ingediend (en aangenomen) dat, in lijn met het advies van de commissie Thodé, middelen vrijmaakt om de wettelijke minimumlonen voor de BES-eilanden extra te verhogen per 1 juli 2024. Door deze verhoging komen de wettelijke minimumlonen nog verder boven de belastingvrije som uit. Ook hiervoor corrigeert dit amendement de belastingvrije som. De budgettaire derving hiervan bedraagt ca. 2 miljoen euro in 2024 en 4 miljoen euro structureel. Dekking hiervoor wordt gevonden in het amendement Grinwis c.s. op het Belastingplan 2024 dat de buitenlandse partiële belastingplicht afschaft.

Grinwis

Van Weyenberg

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.