Curacao

Motie Wuite over onduidelijkheid regels Caribisch Nederland aangenomen

Den Haag – Een ruime meerderheid in de Tweede Kamer heeft vandaag voor de motie gestemd waarin indiener Jorien Wuite (D66) het kabinet vraagt duidelijk te maken welke nationale regels wel en niet gelden in Caribisch Nederland:

De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de regering weliswaar is gestart met het in kaart brengen van nieuwe wet- en regelgeving, maar dat een overzicht ontbreekt van wat er wel en niet aan regelgeving is voor de Caribische bijzondere gemeenten; overwegende dat het zorgelijk is dat er twee rechtsordes beginnen te ontstaan; van mening dat welke regels van toepassing zijn op de Caribische burger, maatschappelijke organisaties en lokale politici, volstrekt onduidelijk is; verzoekt de regering voor het einde van het jaar een overzicht te maken van welke Nederlandse regelgeving van toepassing is op de drie bijzondere gemeenten en welke aparte regels inmiddels voor hen gelden; verzoekt tevens de burgers actief, bijvoorbeeld via websites, hierover te informeren, en gaat over tot de orde van de dag.

De Kamer nam ook een motie van Joba van den Berg (CDA) om geïnformeerd te blijven over het verbeterplan van het onderwijs op Curaçao:

De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat een goede nulmeting van het onderwijs op Curaçao belangrijk is als vertrekpunt voor ontwikkelingen die nodig zijn voor noodzakelijke verbetering van de basiskwaliteit van het onderwijs; constaterende dat in de landspakketten opgenomen is dat een doorlichting van het onderwijs op Curaçao door een onafhankelijke expertgroep gaat plaatsvinden; constaterende dat nu de onderwijsinspecties van Nederland en Curaçao een doorlichting van het onderwijs hebben opgeleverd; verzoekt de regering  over de resultaten en de voortgang van het verbeterplan voor het onderwijs op Curaçao aan de Kamer te blijven rapporteren, in ieder geval via de Uitvoeringsrapportages en zo nodig tussentijds.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.