D66: In 2024 leefbaar sociaal minimum in Caribisch Nederland

Den Haag – D66 wil dat het sociaal minimum in Caribisch Nederland in 2024 wordt gekoppeld aan wat werkelijk nodig is om de maand rond te komen. Nu leeft 1 op de 3 inwoners van de eilanden onder de armoedegrens omdat het minimumloon en uitkeringen tot tientallen procenten onder de armoedegrens liggen.

“We geven prioriteit aan achterstallige sociale zekerheid om te komen tot een daadwerkelijk gelijkwaardig voorzieningenniveau en om armoede effectief te bestrijden”, staat te lezen in het vandaag gepresenteerde conceptverkiezingsprogramma ‘Nieuwe energie voor Nederland’ waarin veel aandacht voor de relatie met de Caribische delen van het Koninkrijk.

Wij zijn één Koninkrijk – Nos ta un Reino – We are one Kingdom

Elke regio telt dat en dat geldt ook voor de Caribische delen van het Koninkrijk der

Nederlanden. De band tussen het Caribisch en het Europese deel van het Koninkrijk

beslaan een periode van bijna 400 jaar. De regering en de koning hebben op 19 december

2022 en 1 juli 2023 excuses en vergiffenis gevraagd voor de rol van hun voorgangers in de

trans-Atlantische slavernij. De excuses markeren een belangrijke stap in de erkenning en

bewustwording van ons gedeelde verleden.

Naast het gedeelde verleden heeft het Koninkrijk een gezamenlijke toekomst. Een toekomst die

gebaseerd is op gelijkwaardigheid, emancipatie, solidariteit en wederzijds vertrouwen. Vanuit

deze waarden werken wij binnen het Koninkrijk samen aan duurzame economische ontwikkeling,

het behoud van de unieke natuur en cultuur, en de waarborging van mensenrechten in onze

democratische rechtsstaat.

In 2024 is het precies 70 jaar geleden dat het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden

werd getekend. Sindsdien is het Koninkrijk der Nederlanden staatkundig veranderd, met als

meest recente voorbeeld de ontmanteling van de Nederlandse Antillen in 2010. Uitdagingen

zoals economische weerbaarheid, armoedebestrijding, geopolitieke ontwikkelingen en

grensoverschrijdende vraagstukken op het gebied asiel en migratie, klimaatverandering en

ondermijning leggen een grote druk op het bestuur en de uitvoeringscapaciteit van alle zes de

Caribische eilanden. Wij trekken gezamenlijk met de eilanden op om deze uitdagingen het hoofd

te bieden.

Gelijkwaardigheid in democratie en bestuur

De zes Caribische eilanden en Nederland werken aan een Koninkrijksbrede visie op

Koninkrijksrelaties voor 2030. In de visie worden de duurzame ontwikkelingsdoelen, emancipatie

en synergie meegenomen om invulling te geven aan de onderlinge verhoudingen.

• Toekomstbestendige staatkundige verhoudingen vragen om hervormingen. De zes Caribische

eilanden stellen samen met Nederland een hervormingsagenda 2024-2034 op met afspraken

over de herziening van het Statuut en relevante uitvoeringswetgeving.

• Er moet een onafhankelijke instantie komen om geschillen binnen het Koninkrijk te beslechten.

• D66 wil het Interparlementair Koninkrijksoverleg (IPKO) uitbreiden met onder andere een jaarlijks

debat over de staat van het Koninkrijk.

• De doorwerking van het slavernijverleden uit zich in institutioneel racisme en structurele achterstelling in beleid, wet- en regelgeving. Samen met de zes Caribische eilanden blijven wij

werken aan maatschappelijke bewustwording over dit verleden en de doorwerking, gaan we

door met onderzoeken die de gevolgen van het slavernijverleden in kaart brengen en pakken wij

de achterstelling in verdragen en wet- en regelgeving aan.

• Papiamentu en Papiamento worden in het EU-Handvest opgenomen als regionale taal.

Bonaire, Sint-Eustatius en Saba (Caribisch Nederland)

• Caribisch Nederland is dertien jaar onderdeel van Nederland, maar heeft niet hetzelfde niveau in

voorzieningen als in Nederland. De komende periode continueren wij de inhaalslag op het gebied

van achterstallige wet- en regelgeving en wijzigen we onder andere de Wet Openbare Lichamen

om de bestuurlijke slagkracht te verbeteren. De taskforce Governance Caribisch Nederland werkt

samen om de bestuurlijke knelpunten tijdig te identificeren en aan te pakken.

• Om het ontbreken van de bestuurlijke tussenlaag van een provincie en het gebrek aan

bestuurlijke capaciteit tegen te gaan, stellen het Rijk en de Openbare Lichamen een plan van

aanpak op om de bestuurlijke uitvoeringskracht van Caribisch Nederland te versterken.

• We geven prioriteit aan achterstallige sociale zekerheid om te komen tot een daadwerkelijk

gelijkwaardig voorzieningenniveau en om armoede effectief te bestrijden. We koppelen het

sociaal minimum en overige sociale uitkeringen in 2024 aan het werkelijk bestaansminimum.

• Lokaal zelfbestuur moet in handen zijn van de inwoners. Conform de deadline uit de Wet herstel

voorzieningen Sint-Eustatius ronden we de bestuurlijke ingreep uiterlijk 1 september 2024 af,

waarmee de lokale democratie weer in handen komt van de burgers van Sint-Eustatius.

Aruba, Curaçao en Sint-Maarten (Caribische Landen)

• Het Koninkrijk der Nederlanden kent vier autonome landen. Ten aanzien van het buitenlandbeleid

en defensie trekken we internationaal gezamenlijk op. We werken nauw samen op de thema’s

onderwijs, gezondheidszorg, klimaat- en energietransitie en veiligheid. Waar je wieg in het

Koninkrijk ook staat: elke burger heeft recht op een menswaardig bestaansminimum.

• De Rijksministerraad stelt samen met de autonome landen een meerjarenprogramma op.

Dit programma bevat speerpunten als goed onderwijs, veiligheid, duurzaamheid, zorg,

mensenrechten en versterking van de democratische rechtsorde.

• De autonome landen verdienen een sterkere positie in de wereld. Dit bereiken we door Curaçao, Sint-Maarten en Aruba een grotere rol te geven in diplomatie en handelsbeleid voor alle landen Sint-Maarten en Aruba een grotere rol te geven in diplomatie en handelsbeleid voor alle landen.

in het Koninkrijk. Nederland zal dit via het buitenlandbeleid ondersteunen om belemmeringen

tot deelname aan regionale of internationale fora en organisaties weg te nemen.

• De registratieverplichting voor het stemmen bij Europese Parlementsverkiezingen moet komen

te vervallen voor de inwoners van Curaçao, Aruba en Sint-Maarten. Een stem uitbrengen moet –

net als in Nederland – kunnen bij stemlokalen op elk eiland. Zo krijgen inwoners van alle vier de

landen gelijke kansen om gebruik te maken van hun Europees stemrecht.

• We willen het democratisch tekort bij de besluitvorming door de Tweede Kamer over voorstellen

van rijkswet opheffen door ruimte te geven aan een proportionele stem van de Caribische

landen.

Caribisch deel van het Koninkrijk

D66 geeft nieuwe energie aan de samenwerking. De excuses voor het

slavernijverleden in 2022 waren een belangrijk moment voor alle mensen in het

Koninkrijk. D66 wil dat Keti Koti, net als Bevrijdingsdag op 5 mei, jaarlijks een nationale

feestdag wordt. Samen met de zes Caribische eilanden blijven wij werken aan

maatschappelijke bewustwording van dit verleden, gaan we door met onderzoeken die

de gevolgen van het slavernijverleden in kaart brengen en pakken wij de achterstelling

in verdragen en wet- en regelgeving aan.

We koppelen het sociaal minimum en overige sociale uitkeringen in 2024 aan het

werkelijk bestaansminimum. We willen het democratisch tekort bij de besluitvorming

door de Tweede Kamer over voorstellen van Rijkswet opheffen door ruimte te geven

aan een proportionele stem van de Caribische landen.

We zijn er trots op dat Saba de eerste plek was binnen het Koninkrijk waar energie

100% duurzaam werd opgewekt. In die geest blijven we samenwerken aan

duurzaamheid en klimaatadaptatie. Om kennisuitwisseling te stimuleren, komt er

structurele financiering voor de Koninkrijksbeurs. De Rijksministerraad stelt samen

met de autonome landen een meerjarenprogramma op over onderwijs, veiligheid,

duurzaamheid, zorg, mensenrechten en versterking van de democratische rechtsorde.

• Op Caribisch Nederland wordt op zo kort mogelijke termijn een sociaal minimum ingevoerd dat

gekoppeld is aan een werkelijk bestaansminimum. De uitkomsten van de Commissie sociaal

minimum Caribisch Nederland zijn daarbij leidend.

• We zorgen dat in Caribisch Nederland de energievoorziening klimaatneutraal wordt.

• De afgelopen jaren is onder D66 fors geïnvesteerd in bibliotheken. Daar gaan we mee door. We

zorgen ervoor dat de bibliotheek terugkomt in elke gemeente, met een wettelijke zorgplicht

voor gemeenten. Gemeenten worden hiervoor gecompenseerd. We beginnen in regio’s waar de

bibliotheek het slechtst bereikbaar of toegankelijk is, inclusief Caribisch Nederland.

• We versterken Dutch Culture en culturele attachés op de Nederlandse ambassades. Zo

promoten we Nederlandse kunst en cultuur in het buitenland

• We versterken de culturele infrastructuur in Caribisch Nederland en stimuleren de uitwisseling

binnen het Koninkrijk.

• We stellen een ambitieuze agenda voor elektrisch vliegen op, waarbij Caribisch Nederland

als proeftuin fungeert. Elektrisch vliegen is namelijk een goed en schoon alternatief voor de

korte afstanden, en de afstanden tussen de eilanden lenen zich goed voor de ontwikkeling en

implementatie van elektrisch vliegen.

• D66 heeft aan de basis gestaan voor de huidige aanpak van de nationale parken en zal zich

hiervoor blijven inzetten. Hetzelfde geldt voor de natuur in het Caribisch gebied: deze verdient

een versterkte bescherming.

• Ook de lokale democratie verdient meer ondersteuning en is aan vernieuwing toe. D66 wil meer

subsidie voor lokale politieke partijen – ook in Caribisch Nederland – en meer democratisch

toezicht op regionale samenwerkingsverbanden zoals de veiligheidsregio’s. Ook moet de lokale

journalistiek meer geld krijgen, zodat zij haar waakhondfunctie weer goed kan vervullen.

• Nog steeds zijn er naar schatting 20.000 Nederlandse huishoudens die niet kunnen beschikken

over snel internet. D66 wil dat de overheid in samenwerking met het bedrijfsleven zorgt dat

deze huishoudens worden aangesloten op snel internet. Dat geldt ook voor het Caribisch deel

binnen het Koninkrijk.

• Het Slavernijmuseum wordt een Rijksmuseum. Wat betreft de manier waarop het

Slavernijmuseum vorm krijgt in Suriname en het Caribisch deel van het Koninkrijk, gaan we uit

van lokale behoeften rondom invulling van een fysiek toegankelijke voorziening.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.