ChristenUnie: Meer recht doen aan verbondenheid met in Koninkrijk

Den Haag – “Er is een diepe verbondenheid tussen Europees Nederland, Caribisch Nederland en de andere landen in ons Koninkrijk. We willen meer recht doen aan deze bijzondere relatie en vanuit onderlinge betrokkenheid, solidariteit en wederkerig respect met elkaar werken aan goede oplossingen voor de specifieke sociale problemen op de eilanden. Daarbij dragen we met name voor de drie bijzondere Nederlandse gemeenten een bijzondere verantwoordelijkheid”, staat te lezen in het verkiezingsprogramma ‘Nieuwe verbondenheid’ van de ChristenUnie:

Dienstbaar aan Bonaire, Sint Eustatius en Saba

Bonaire, Sint Eustatius en Saba zijn onderdeel van Nederland. Maar de inwoners van deze drie eilanden, die samen Caribisch Nederland vormen, worden niet altijd hetzelfde behandeld als inwoners van Europees Nederland. Er is een minder sterk sociaal vangnet voor inwoners op de BES, meer armoede en basale zaken als een BSN-nummer zijn niet goed geregeld. Te vaak worden de inwoners van Caribisch Nederland vergeten bij nieuwe wetten of nieuw beleid. De overheid moet dienstbaar zijn aan de hele samenleving, ook op de BES-eilanden, dat begint bij een toereikend sociaal minimum.

• Geef mensen genoeg om van rond te komen. De inkomens van werkenden, bijstandsgerechtigden en gepensioneerden moeten omhoog zodat mensen eten kunnen kopen en in hun levensonderhoud kunnen voorzien. We introduceren ook een WW-uitkering op de BES en streven ernaar de onderstand (bijstand) en AOV (AOW) in lijn te brengen met de regelingen zoals die in Europees Nederland gelden.

• Verlaag de kosten van het levensonderhoud. Het is duur om op een eiland te leven. Daarom maakt Nederland werk van verlaging van de kosten voor voedsel en voor het gebruik van elektriciteit, internet en water, ook door het ondersteunen bij het opwekken van lokale energie, lokale voedselvoorziening en lokaal ondernemerschap. We kijken daarbij ook kritisch naar dubbele importtarieven die de kosten van levensonderhoud onnodig opvoeren.

• Kiezen voor kinderen. De zorg voor kinderen en de ondersteuning voor ouders is niet altijd goed geregeld. Bestrijding van kinderarmoede heeft ook op de BES prioriteit. Er komt betere zorg voor kinderen met een handicap en er komt een Jeugdwet voor de BES. Kinderopvang op de BES wordt volledig gratis. Vaders hebben recht op hetzelfde ouderschapsverlof als in Nederland.

• Help jonge ouders. Op de BES-eilanden worden veel zwangerschappen voortijdig afgebroken met een abortus. Het is verdrietig dat veel vrouwen dit als enige uitweg zien. De ChristenUnie wil betere ondersteuning van jonge ouders en een divers hulpaanbod voor vrouwen die zwanger zijn. Ook seksuele voorlichting, passend bij de context van gemeenschappen, kan helpen om het aantal onbedoeld zwangerschappen terug te dringen.

• Gelijkwaardigheid als uitgangspunt. Nieuw beleid en nieuwe wetten moeten ook gelden in Caribisch Nederland. Enkel als dit in lijn is met de wens van de eilandsbesturen zelf, wordt hier van afgeweken. Bijvoorbeeld als wetgeving minder passend is voor de schaal of culturele context van de eilanden.

• Geef inwoners van Caribisch Nederland een BSN-nummer. Een BSN-nummer is belangrijk om deel te nemen aan de Nederlandse maatschappij. Er moet vaart worden gemaakt met wetgeving om ook inwoners van de BES een BSN-nummer te geven.

• Help de BES om weerbaar te zijn tegen klimaatverandering. De inwoners van de BES-eilanden en de natuur zijn zeer kwetsbaar voor de gevolgen van klimaatverandering. Nederland investeert daarom in klimaatadaptatie en natuurherstel.

• Tbs-voorziening in het Caribisch deel van het Koninkrijk. De forensische zorg in het Caribische deel van het Koninkrijk is niet op orde. Dat leidt tot gevaarlijke situaties op de eilanden en in sommige gevallen ook in Europees Nederland. Nederland maakt werk van betere forensische voorzieningen, bijvoorbeeld door het instellen van een tbs-kliniek voor het Caribisch deel van het Koninkrijk.

Verbonden met Curaçao, Aruba en Sint Maarten

Curaçao, Aruba en Sint Maarten – de CAS-landen – zijn een bijzonder deel van het Koninkrijk der Nederlanden. Als landen binnen het Koninkrijk zijn zij autonoom, maar wel verbonden met Nederland. Wederzijdse verbondenheid in het Koninkrijk betekent dat landen elkaar bijstaan, met respect voor de eigen taal, cultuur en tradities, en blijven investeren in wederzijds vertrouwen en invoelingsvermogen. Daarin zal ook oog moeten zijn voor de wonden die de koloniale band en het slavernijverleden hebben achtergelaten.

• Werk aan gelijkwaardige verhoudingen. De verhoudingen tussen landen in het Koninkrijk zijn niet altijd gelijkwaardig, bijvoorbeeld bij nieuwe wetten die voor het hele Koninkrijk gelden. Nederland gaat samen met de CAS-landen in overleg om dit democratisch tekort op te lossen.

• Maak samen een Canon van het Koninkrijk. Nederland, Curaçao, Aruba, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius en Saba hebben een complexe geschiedenis waarin eeuwenlang sprake was van ongelijkwaardigheid en onderdrukking. Om deze gezamenlijke geschiedenis een plek te geven en te blijven herinneren komt er in gezamenlijkheid een Canon van het Koninkrijk.

• Versterk de democratische rechtsstaat op de eilanden. In het Koninkrijk trekken de landen samen op om de menselijke rechten en vrijheden, de rechtszekerheid en de deugdelijkheid van het bestuur te versterken. Bij afspraken over begrotingen en financiële steun blijft het waarborgen en versterken van de democratische rechtsstaat een belangrijk uitgangspunt.

• Strijd tegen de gokmaffia. De gokindustrie op met name Curaçao is ondermijnend voor de rechtsstaat en het openbaar bestuur. Bij financiële steun aan de CAS-landen is daarom in het bijzonder aandacht voor het terugdringen van malafide gokbedrijven dat via de eilanden opereert en voor het aanpakken van Russische brievenbusfirma’s.

• Samen sterk tegen mensenhandel. Nederland werkt samen met de eilanden in het Caribisch deel van het Koninkrijk om een gezamenlijke aanpak te ontwikkelen tegen mensenhandel. Het mandaat van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel wordt daarvoor uitgebreid, in ieder geval naar de BES-eilanden. Nederland ondersteunt de CAS-landen ook bij het verbeteren van de opvang van slachtoffers van mensenhandel.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.