Van Huffelen maakt ‘promotie’

Den Haag – Staatssecretaris Van Huffelen, die na haar weinig geslaagde inzet bij het oplossen van het kindertoeslagenschandaal in het kabinet Rutte IV werd afgescheept met de naar Haagse maatstaven lichte portefeuille Koninkrijksrelaties en Digitalisering, krijgt er op weg naar het einde van haar ambtstermijn nog enkele taken bij.

Door de opvolging van de naar Buitenlandse Zaken doorgeschoven minister Bruins Slot door De Jonge worden de taken van het ministerie van BZK herverdeeld, zo staat te lezen in een vandaag door De Jonge naar de Tweede Kamer gestuurde brief:   

Naar aanleiding van het Koninklijk Besluit nr. 2023002066 d.d. 4 september 2023, heeft er een herverdeling plaatsgevonden tussen de portefeuilles binnen het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De portefeuille van de staatssecretaris is op een aantal onderwerpen veranderd.

Voor de duur van dit demissionaire kabinet zal de politieke verantwoordelijkheid voor het onderwerp Beleidsagenda Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening Caribisch Nederland overgaan van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties naar de staatssecretaris voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Dit betekent dat de staatssecretaris vanaf heden de verdere uitvoering van de Beleidsagenda Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening voor Caribisch Nederland ter hand zal nemen. Deze beleidsagenda, die uw Kamer op 26 januari jl. is toegestuurd, bevat voorgenomen maatregelen om betaalbare en duurzame huur- en koopwoningen te bouwen, de ruimtelijke koers uit te zetten en de wettelijke en informatiebasis op orde te brengen. Aan het eind van dit jaar zal uw Kamer een eerste voortgangsrapportage ontvangen.

Tevens zal de staatssecretaris de taak van coördinerend bewindspersoon voor de opvolging van de excuses voor het Slavernijverleden overnemen. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties behoudt hierbij zijn betrokkenheid vanuit zijn eigen portefeuille, waaronder de aanpak van discriminatie en racisme en neemt daartoe ook deel aan de ministeriële stuurgroep.

Verder zullen, gelet op de helderheid in de aansturing van de organisatie en de inhoudelijke beheersbaarheid van de portefeuilles, de onderwerpen met betrekking tot de Rijksdienst overgaan naar de portefeuille van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het Inkoop-, Facilitair en Huisvestingsbeleid Rijk valt daar evenwel niet onder, vanwege de inhoudelijke raakvlakken met het Rijksvastgoedbedrijf, dat tot de taken van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties behoort.

De staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zal vanwege de reeds toebedeelde taak voor de informatiehuishouding van de Rijksoverheid eveneens het onderwerp openbaarheid van bestuur tot taak krijgen. Met dien verstande dat de constitutionele aspecten hiervan, waaronder de inlichtingenplicht aan het parlement (artikel 68 Gw), tot de taken van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties behoren.

Tot slot zal de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de coördinatie voeren over de voortgangsrapportage Rijksbrede strategie effectieve aanpak desinformatie.

Het Besluit Taakomschrijving Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zal in overeenstemming met artikel 3 van de Wet bekend worden gemaakt in de Staatscourant. Met terugwerkende kracht treedt dit besluit in werking op 5 september 2023.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.