Begrotingswijziging herfinanciering coronaleningen naar Kamer

Den Haag – Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Hanke Bruins Slot heeft formeel het pad geëffend voor de herfinanciering van de coronaleningen van Curaçao, Aruba en Sint Maarten. Zij heeft daartoe vandaag een begrotingswijziging naar de Tweede Kamer gestuurd.

In de memorie van toelichting staat een opmerkelijke passage, namelijk dat het de bedoeling zou zijn geweest dat de leningen (in totaal ruim 1,1 miljard euro) op 10 oktober worden afgelost. Alsof het een jaar geleden, toen de leningen werden verleend, niet voor alle betrokkenen zonneklaar was dat de landen tientallen jaren nodig hebben om de schuld af te bouwen, als ze daar gezien de broze overheidsfinanciën al ooit aan toekomen.

Met de begrotingswijziging neemt het kabinet een voorschot op de nog altijd niet afgeronde onderhandelingen over de voorwaarden die Nederland stelt aan de herfinanciering. De uitkomsten daarvan zijn bepalend voor het rentepercentage, de looptijd en het aflossingsschema. Zonder akkoord betalen de landen een rente van tussen de 6 en 8%. Stemmen zij wel in met de voorwaarden, dan is de rente 3,1%. Verwacht wordt dat staatssecretaris van Koninkrijksrelaties Van Huffelen de Kamer volgende week duidelijkheid verschaft.

Uit de memorie van toelichting

“Ten tijde van de Coronapandemie zijn aan Aruba, Curaçao en Sint Maarten covidleningen verstrekt om de publieke dienstverlening te kunnen continueren en om steunmaatregelen voor inwoners en bedrijfsleven uit te kunnen voeren. Bij de vorige (kortlopende) herfinanciering in 2022, vanwege de voortdurende pandemie, is afgesproken om in oktober 2023 tot langjarige afspraken te komen met de landen. Vanwege de omvang van de leningen in relatie tot het BBP van de landen, is volledige aflossing in 2023 (zoals oorspronkelijk bedoeld) niet haalbaar en daarom worden de ontvangsten voor 2023 aangepast. Voor Aruba gaat het om ‒ € 476,1 mln.(- AWG 915,5 mln.), voor Curaçao gaat het om ‒ € 473,7 mln. (- ANG 911 mln.) en voor Sint Maarten gaat het om ‒ € 164,5 mln. (- ANG 316,4 mln.).”

Klik HIER voor de begrotingswijziging

Lees HIER de memorie van toelichting

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.