Bonaire

Tevredenheid over strafrechtelijk beslagpraktijk in Caribisch Nederland

Den Haag – Het Openbaar Ministerie en het politiekorps in Caribisch Nederland gaat in de praktijk goed om met het strafrechtelijk beslag leggen op (vals) geld, drugs, wapens, auto’s en andere bezittingen van verdachten c.q. criminelen. Dat concludeert de Raad voor de rechtshandhaving in zijn inspectierapport ‘Het strafrechtelijk beslag op Bonaire, Sint Eustatius en Saba onder de loep’.

Minister van Justitie en Veiligheid Yeşilgöz-Zegerius heeft het rapport vandaag naar de Tweede Kamer gestuurd. In haar aanbiedingsbrief meldt ze alle vier aanbevelingen van de Raad over te nemen.

Brief van minister Yeşilgöz-Zegerius

Hierbij zend ik uw Kamer, in overeenstemming met artikel 30 van de Rijkswet Raad voor de rechtshandhaving, het inspectierapport ‘Het strafrechtelijk beslag op Bonaire, Sint Eustatius en Saba onder de loep’ van de Raad voor de rechtshandhaving (hierna: de Raad). Ook zend ik u hierbij mijn reactie op het rapport en de aanbevelingen van de Raad.

De Raad concludeert dat het proces van strafrechtelijk beslag op de BES-eilanden in de praktijk goed verloopt. De initiatieven die zijn genomen werpen hun vruchten af, waarbij met name de (tijdelijke) aanstelling van de beslagmedewerker bij het Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN) zijn waarde heeft bewezen.

Daar waar het beslag in 2015 zich kenmerkte door tal van afzonderlijke activiteiten (die veelal nog in ontwikkeling waren), die tamelijk willekeurig uitgevoerd werden door diverse functionarissen en die over het algemeen geen duidelijke samenhang hadden, is dat op dit moment (2022/2023) anders.

Zowel bij het KPCN, de douane, de Koninklijke Marechaussee (KMar) en het Openbaar Ministerie (OM) wordt nadrukkelijk gestuurd op de realisatie van een goede uitvoering van strafrechtelijk beslag binnen afgesproken kaders op basis van (vastgestelde) procedures en plannen. De werkgroep ‘ketenoverleg beslag’ heeft op Bonaire een belangrijke functie als aanjager bij het op orde krijgen van het strafrechtelijk beslag. De Raad stelt daarbij vast dat bij de betrokken organisaties mede hierdoor sprake is van een duidelijke rolverdeling tussen functionarissen met bijbehorende taken en verantwoordelijkheden, van duidelijke samenwerking en communicatie en goede en deugdelijke opslag en registratie. De goede kwaliteit van de taakuitvoering is mede te danken aan het in samenhang uitvoeren van deze aspecten binnen deze organisaties.

 De invulling van de taken van strafrechtelijke inbeslagname is (deels) anders dan door de wetgever is aangegeven. Dit leidt in de praktijk niet tot problemen.

Hoewel de praktijk van de strafrechtelijke inbeslagname goed verloopt, zijn er aandachtspunten die op termijn knelpunten kunnen opleveren. Dit zijn de capaciteit van het Openbaar Ministerie en de kennis, ervaring én middelen op het vlak van strafrechtelijk beslag op Sint Eustatius en Saba.

Ik ben blij met de conclusie van de Raad dat het proces in de praktijk goed verloopt en dat de genomen initiatieven hun vruchten afwerpen.

Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek doet de Raad een viertal aanbevelingen. Hieronder geef ik per aanbeveling mijn reactie:

Ten aanzien van de minister van JenV

  1. Stel financiële middelen beschikbaar om de functie van beslagmedewerker (1 fte) te borgen in de vaste formatie bij het KPCN.

Reactie op aanbeveling 1:

Ik neem deze aanbeveling over. Aan de begroting van KPCN heb ik middelen toegevoegd, waardoor de tijdelijke functie van beslag medewerkers omgezet kan worden in een vaste formatieplaats.

  • Zorg voor een wettelijke basis voor zover in de uitvoeringspraktijk van het strafrechtelijk beslag de wettelijke taken van de griffie zijn overgedragen aan andere organisaties.

Reactie op aanbeveling 2:

Deze aanbeveling neem ik over, in die zin dat ik zal bezien in hoeverre de huidige werkwijze zo kan worden gecodificeerd dat de griffier van het Gemeenschappelijk Hof zijn taken kan mandateren aan het OM en KPCN. Ik zal de Raad informeren over de wijze waarop door mij uitvoering wordt gegeven aan deze aanbeveling.

Ten aanzien van het OM BES

  • Overweeg extra capaciteit binnen het OM vrij te maken voor een goede uitvoering van het strafrechtelijk beslag. Zorg dat de tijd om beslissingen te nemen en terug te koppelen over het beslag niet (verder) oploopt. Koppel uiterlijk eind 2023 aan de Raad voor de rechtshandhaving terug wat met deze aanbeveling is gedaan.

Reactie op aanbeveling 3:

Ook deze aanbeveling neem ik over. Aangaande het terugdringen van de doorlooptijden heeft de Hoofdofficier van Justitie BES mij laten weten dat binnen het OM deze maand een herverdeling van de portefeuilles zal plaatsvinden. De herverdeling maakt het mogelijk om “ beslag” als thema toe te bedelen aan één van de officieren van justitie. Hierdoor ontstaat meer prioriteit op het thema hetgeen de afwikkeling zal bevorderen.

 Eind 2023 zal ik de Raad over de voortgang op de hoogte brengen.

Ten aanzien van het KPCN

  • Kijk kritisch naar de uitvoeringspraktijk van het strafrechtelijk beslag op Sint Eustatius en Saba. Ga met de basisteams van Sint Eustatius en Saba in gesprek over mogelijke kwetsbaarheden en kijk wat binnen de bestaande mogelijkheden van het KPCN mogelijk is om potentiële knelpunten te voorkomen. Koppel uiterlijk eind 2023 aan de Raad voor de rechtshandhaving terug wat met deze aanbeveling is gedaan.

Reactie op aanbeveling 4:

Ik neem deze aanbeveling over. De korpschef van KPCN heeft mij laten weten de ketenbeslagmedewerker opdracht te hebben gegeven om de basisteams op Sint Eustatius en Saba te bezoeken en tot een verbetervoorstel te komen, waarin ook de best practices van Bonaire worden meegenomen. Daarnaast is deze aanbeveling opgenomen in het totaaloverzicht van aanbevelingen dat in de accountgesprekken met de medewerker van de Raad op Bonaire, de korpsleiding van KPCN en een vertegenwoordiger van de korpsbeheerder wordt besproken. Over de voortgang zal ik de Raad voor eind 2023 een terugkoppeling geven.

Klik HIER voor het inspectierapport

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.