De Jonge: Samen bouwen aan betaalbaar wonen in een leefbare wijk

Den Haag – Iedereen in Caribisch Nederland heeft recht op “prettig wonen in een fijn huis in een leefbare wijk”, aldus de eerste zin van de Beleidsagenda Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening Caribisch Nederland die minister Hugo de Jonge vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

“De beleidsagenda is onder andere het resultaat van gesprekken die ik heb gevoerd tijdens mijn werkbezoek aan Bonaire, Sint Eustatius en Saba van 13 – 17 juni jl. Samen met de Bestuurscolleges van Bonaire, Sint Eustatius en Saba zet ik me in voor betaalbaar wonen in een leefbare wijk in Caribisch Nederland”, aldus de bewindsman.

Inleiding beleidsagenda

Iedereen wil prettig wonen in een fijn huis in een leefbare wijk. En iedereen heeft daar ook recht op. Toch is het voor veel mensen in Caribisch Nederland een hele opgave om een huis te vinden dat past bij hun inkomen, levensfase of gezinssamenstelling. Daarom willen we met deze beleidsagenda bevorderen dat er huizen worden gebouwd, dat mensen lagere huurlasten krijgen, een eigen woning beter kunnen financieren en dat hun leefomgeving is beschermd. Samen bouwen we zo aan betaalbaar wonen in een leefbare wijk.

De schaarste aan huizen vraagt om de bouw van woningen. De ambitie is om in elk geval 515 nieuwe betaalbare woningen te hebben gerealiseerd in 2025. Betaalbare woningen voor mensen met een kleine portemonnee. Dit is de bouwambitie voor de korte termijn. Maar, meer is nodig. Er zal worden onderzocht hoe groot de bouwopgave tot 2030 precies is. Afspraken daarover zullen in 2023 worden vastgelegd in woondeals tussen het Rijk en de Openbare Lichamen. Het streven is om minimaal 66% sociale huur-, middenhuur- en betaalbare koopwoningen te realiseren binnen de totale bouwopgave.

Het bouwen van woningen is niet het enige dat moet gebeuren. Bouwen kost tijd en daarom is vraag en aanbod niet direct in een betere balans gebracht. Daarom zullen maatregelen worden genomen om lagere huurlasten te realiseren voor mensen met lage of middeninkomens. De Rijksoverheid zal door het breder verstrekken van verhuurdersubsidie bevorderen dat huurlasten beter kunnen worden gedragen. Voor mensen met een middeninkomen moet een eigen woning beter bereikbaar worden. Daarom zullen maatregelen worden genomen om de financiering van een koopwoning of zelfbouw te verbeteren en om de uitgifte van percelen met erfpacht te moderniseren.

Mensen mogen verwachten dat de overheid er voor zorgt dat hun leefomgeving is beschermd. Bijvoorbeeld door rechtsbescherming te bieden bij conflicten tussen huurders en verhuurders, door transparant te zijn over ruimtelijke ontwikkelingen in de buurt of door al het mooie en unieke van de eilanden op land en in zee niet verloren te laten gaan. Daarom zullen er huurcommissies worden ingesteld en zullen er verschillende ruimtelijke kaders, zoals het Ruimtelijk Ontwikkelingsprogramma Caribisch Nederland, worden opgesteld.

Om de juiste maatregelen te kunnen nemen, moeten de randvoorwaarden op orde worden gebracht. Dat doen we door te zorgen voor actuele basisgegevens over de woningmarkten van Caribisch Nederland, door nieuwe wet- en regelgeving en door gezamenlijk te zorgen voor voldoende uitvoeringscapaciteit.

Deze beleidsagenda is onderdeel van de Nationale Woon- en Bouwagenda en vormt het referentiepunt voor de gezamenlijke aanpak tot en met 2025, met een doorkijk naar 2030. Het Rijk en de Openbare Lichamen hebben ieder hun eigen verantwoordelijkheden, maar kiezen nu nadrukkelijk voor een gezamenlijke aanpak om de situatie te verbeteren. We bouwen samen aan betaalbaar wonen in een leefbare wijk door maatregelen binnen de volgende vier actielijnen:

1. Basis op orde brengen

2. Woningvoorraad vergroten

3. Betaalbaar wonen bevorderen

4. Ruimtelijke koers uitzetten

Klik HIER om de beleidsagenda te downloaden

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.