Den Haag kan miljoenen bezuinigen op Landspakketten

Den Haag – Er kan door Nederland jaarlijks 7 miljoen euro worden bespaard op de uitvoering van de Landspakketten van Curaçao, Aruba en Sint Maarten. Dat hebben ambtenaren berekend in het kader van de zogeheten ‘ombuigingslijst’ die minister van Financiën Kaag vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

De ombuigingslijst geeft een overzicht van uitgaven waarop het rijk mogelijk kan bezuinigen om de overheidsfinanciën te verbeteren. Het is een ambtelijk product dat geen oordeel geeft over de wenselijkheid van de opgesomde maatregelen. Wel is het zo dat partijen de lijst kunnen gebruiken voor hun verkiezingsprogramma’s.

De opstellers van de lijst wijzen erop dat er bij de uitvoering van de Landspakketten prioriteit gegeven kan worden aan onder meer belastinghervormingen die bijdragen aan hogere inkomsten voor de landen. Ook opperen zij dat de Tijdelijke Werkorganisatie doelmatiger kan worden ingericht. Op de totale post van jaarlijks 35 miljoen tot 2027 kan 7 miljoen worden bespaard.

Bezuinigd kan er volgens Financiën ook op de uitzending van KMar- en Douanepersoneel naar de CAS-landen. Het kan gaan om een korting van 25% vanaf 2026 hetgeen neerkomt op een structurele ombuiging van 8 miljoen euro per jaar. De ambtenaren voeren aan dat een strategische visie op de inzet van het personeel ontbreekt en de doelmatigheid “lastig” is vast te stellen.

Een derde mogelijke besparing in de lijst betreft de Nederlandse bijdrage na de Kustwacht Caribisch Gebied door de verdeelsleutel aan te passen. Nu neemt Nederland nog 87,8% voor zijn rekening.

Uit de ombuigingslijst

Kosten uitzending van KMar- en Douanepersoneel

Op de begroting staan middelen om de landen voor onbepaalde tijd te ondersteunen met Koninklijke Marechaussee (KMar) en Douanepersoneel. Het budget wordt vanuit de begroting van Koninkrijksrelaties overgemaakt naar het ministerie van Defensie en Financien. In zowel 2021 als 2022 vond er substantiële onderuitputting (variërend van 2,5 tot 6,5 miljoen euro) plaats op een totaal budget van circa 33 miljoen euro, dit kwam hoofdzakelijk door onvoldoende werving van personeel. In 2022 is door de KMar- en Douane toegewerkt naar een bezetting conform het protocol versterking grenstoezicht in de Caribische Landen. Doordat de oplevering van de plannen uit dit protocol meer tijd in beslag nam, heeft de opbouw van de bezetting vertraging opgelopen. Naast de onderuitputting wordt ook in een recente beleidsdoorlichting vastgesteld dat de doelmatigheid van deze middelen lastig te bepalen valt. Er ontbreekt een strategische visie op de inzet van personeel, waardoor de mate van ondersteuning elk jaar hetzelfde blijft, ondanks veranderende omstandigheden en benodigdheden. Deze maatregel stelt voor het budget te korten met 25 procent vanaf 2026. Daarmee levert deze ombuiging structureel 8 miljoen euro op.

Prioritering Landspakketten en Tijdelijke Werkorganisatie

De Tijdelijke Werkorganisatie (TWO) ondersteunt en monitort de uitvoering van de hervormingen en maatregelen van de eerder afgesproken landspakketten en de op 4 april 2023 getekende onderlinge regeling. Dit betreffen maatregelen van sociaaleconomische aard, zoals de arbeidsmarkt, zorg, onderwijs en veiligheid. De TWO omvat daarmee een breed pakket. In de periode 2023-2027 staat er circa 35 miljoen per jaar euro op de begroting. Door knelpunten in de uitvoeringscapaciteit en soms vertraagde besluitvorming over het doorvoeren van maatregelen worden er nu en dan later resultaten gerealiseerd dan verwacht. Deze ombuigingsmaatregel stuurt op prioritering van de landspakketten en doelmatiger inrichten van de TWO. In de uitvoering van de onderlinge regeling kan de prioriteit gelegd worden bij de belastinghervormingen en flankerende maatregelen. Met hervormingen nemen de inkomsten van de landen toe waardoor, naast de TWO middelen, ook eigen middelen van de landen ingezet kunnen worden om andere doelen van de onderlinge regeling te realiseren. In deze ombuiging is een korting van 20 procent gehanteerd. Dit levert circa 7 miljoen euro per jaar op in de jaren 2024-2027.

Bijdrage Nederland aan Kustwacht Carib

Nederland betaalt nu 87,8 procent van de kosten voor de Caribische Kustwacht. Curaçao, Aruba en Sint Maarten gezamenlijk 12,2 procent. Uit de gepresenteerde plannen blijkt dat op de lange termijn sprake is van onderuitputting en de verwachting is dat dit ook de komende jaren het geval blijft. Het bijstellen van de Nederlandse bijdrage aan de kustwacht Carib vraagt om een aanpassing van de afgesproken verdeelsleutel tussen de landen in het Koninkrijk. Door deze aanpassing wordt het budget tevens in lijn gebracht met de gepresenteerde plannen.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.