Bestuurscollege Saba: RV Helmond weet niet wat de situatie op het eiland is

Saba – Waarnemend Rijksvertegenwoordiger Jan Helmond weet niet wat er op Saba speelt. Die sneer deelt het Bestuurscollege uit in reactie op de brief waarin de rechterhand van staatssecretaris Van Huffelen het eilandbestuur maant beter te communiceren met de gemeenschap.

“Onlangs heeft de waarnemend Rijksvertegenwoordiger Jan Helmond een brief gestuurd aan het openbaar lichaam Saba over de publicatie van bestuurscollegebesluiten. Het bestuurscollege betreurt het dat het voor de heer Helmond niet duidelijk lijkt wat de feitelijke situatie op Saba is”, zo pareert het eilandbestuur de kritiek. In een persbericht maakt het BC duidelijk dat Helmond de plank mis slaat:

“Het bestuurscollege van het openbaar lichaam Saba vergadert wekelijks. In die vergaderingen worden veel beslissingen genomen. Sommige van die besluiten komen rechtstreeks ten goede aan individuele burgers of medewerkers van het openbaar lichaam. Die beslissingen kunnen vanwege privacyredenen niet worden meegedeeld. Andere besluiten gaan over beleid, nieuwe initiatieven, uitvoering van beleid, situaties op het eiland, vergunningen voor bedrijven of gebouwen of financiën van het openbaar lichaam.

Die besluiten worden wekelijks actief gecommuniceerd met de eilandsraad en gepubliceerd op de website van het openbaar lichaam, meestal binnen een week na de vergadering van het bestuurscollege. Voor besluiten die impact hebben op het eiland in bredere zin worden aparte persberichten en publicaties op de website en social media in gang gezet. De besluitenlijst is tevens een uitnodiging aan de eilandsraad om gerichte vragen te stellen, zodat het bestuurscollege nadere informatie kan verstrekken.

Het is een goede gewoonte dat de eilandsraad en burgers en bedrijven actief worden uitgenodigd om in een vroeg stadium van de beleidsontwikkeling mee te doen. Er worden tal van bijeenkomsten georganiseerd. Onlangs bijvoorbeeld over het Volksgezondheidsrapport, Digitalisering en Ruimtelijke Ordening. Als delegaties van de rijksoverheid Saba bezoeken, belooft het bestuurscollege altijd gesprekken met leden van de eilandsraad. Meestal vinden die vergaderingen met deze delegaties plaats, zodat de leden van de eilandsraad input kunnen geven voor nieuw beleid en landelijke besluiten en om van de bron te horen wat de intenties van het rijk zijn.

“Het bestuurscollege organiseert technische briefings voor leden van de eilandsraad over relevante onderwerpen. In een vroeg stadium van beleidsvorming informeren ambtenaren met inhoudelijke kennis de leden van de eilandsraad over wettelijke kaders en beleidsideeën en overleggen welke richting de eilandsraad wenselijk acht voor het eiland. Vergaderingen van de Eilandsraad zijn openbaar en worden online live gestreamd. Besluiten van de eilandsraad worden altijd bekend gemaakt in persberichten en op de website en via social media”, aldus het persbericht.

Helmond wiens functie na 5 jaar waarnemerschap binnenkort wordt opgeheven, heeft Saba verzocht voor 1 oktober een “actieplan” te presenteren om de communicatie te verbeteren. Het Bestuurscollege van Bonaire heeft eenzelfde verzoek ontvangen.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.