Opruimen sargassum komt voor rekening Bonaire

Den Haag – Voor de kosten van het opruimen van aanspoelend sargassum draait het openbaar lichaam Bonaire zelf op. Daarvoor dient het eiland de opbrengsten van de Nature Fee in te zetten, antwoordt minister van Natuur en Stikstof Van der Wal op vagen uit de Tweede Kamer.

De minister geeft ook een overzicht van projecten in Caribisch Nederland waaraan haar ministerie een financiële bijdrage levert.

Vraag: Hoeveel geld is er aan sargassumbestrijding op Bonaire besteed en uit welk potje kwam dit? Betekent dit een korting op ander natuurbudget?

Antwoord: Op Bonaire is er een sargassum beheerplan (Sargassum Response Plan) vastgesteld door het openbaar lichaam Bonaire (OLB). In dit plan is vastgesteld dat het opruimen en zo mogelijk voorkomen van aangespoeld sargassum onderdeel is van het beheer van het Bonaire Nationaal Mariene Park. Daarmee kunnen in eerste instantie de middelen uit de toegangsheffing voor het natuurpark (de zogeheten Nature Fee) aangewend worden voor de sargassum problematiek. Indien er aanvullende middelen benodigd zijn, dan is in eerste instantie het OLB verantwoordelijk hiervoor zorg te dragen. In 2020 is op verzoek van het OLB EURO 100.000 per bijzondere uitkering verleend aan het OLB voor de aanpak van sargassum. Deze middelen kwamen van de reguliere begroting van mijn ministerie, geraamd voor de natuur op Caribisch Nederland, en maakte geen onderdeel uit van de incidentele aanvullende middelen voor de uitvoering van het NMBP. Er heeft geen korting op ander natuurbudget plaatsgevonden.

Vraag: Kunt u aangeven hoeveel geld is ingezet per project, voor wat betreft de projecten gericht op onder andere mangroven- en koraalherstel, uitbreiding riolering en waterzuivering en (zee)waterkwaliteit monitoring op Bonaire; koraalherstel, bestrijding invasieve soorten en herstel van het droog tropisch bos op Sint Eustatius; en herbebossing, bestrijding van loslopende geiten en uitbreiding van de hydroponics farm op Saba? Wat is het beoogd doel en tijdslijn per project?

Antwoord Voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba zijn voor de hierna aangegeven projecten de volgende middelen beschikbaar gesteld en beoogde doelen en tijdslijnen opgesteld. Voor de zomer wordt u nader geïnformeerd over de uitvoering van het Natuur en Milieubeleidsplan Caribisch Nederland.

Bonaire

Projecten:

  • voor herstel van koraal op Bonaire is USD 1.131.345 verleend, de uitvoering vindt plaats in de periode 2022-2025. Het project is gericht op het uitbreiden het versterken van de capaciteit van de organisaties betrokken bij koraalherstel en het opschalen en verbreden van koraalherstel-gerelateerde activiteiten en technieken;
  • voor herstel van mangrove is USD 100.080 verleend, het betreft het verbreden van de waterwegen in het gebied Lac Baai in de periode 2022-2025;
  • voor de uitbreiding van de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) is USD 2.478.000 verleend, de uitbreiding vindt plaats in de periode 2022-2025;
  • voor de uitbreiding van de riolering is USD 875.654 verleend. Het betreft de aanleg van 40 vacuümputten in de periode 2022-2023, waarna bestaande percelen aangesloten kunnen worden op het rioleringssysteem;
  • voor de monitoring van (zee)waterkwaliteit is USD 600.000 verleend. Het betreft de monitoring van de waterkwaliteit inclusief de organisatie van de monitoring(cyclus) en de realisatie van de benodigde meetnetten in de periode 2022-2024.

Sint Eustatius

Projecten:

  • voor het koraalherstel op Sint Eustatius is USD 2.435.000 verleend, de uitvoering vindt plaats in de periode 2023-2024. Het project is gericht op het herstellen van populaties van belangrijke plantenetende soorten op het rif om het koraal te herstellen en natuurlijk herstel van koraal mogelijk te maken;
  • voor de bestrijding van invasieve soorten en herstel van het droog tropisch bos is USD 660.000 verleend in de periode 2023-2024. Het betreft het volledig verwijderen van (verwilderd) vee en andere invasieve soorten uit specifieke omheinde gebieden, om met betrokkenheid van de bevolking de bewustwording te vergroten over het belang van een veerkrachtige natuur voor het eiland.

Saba

Projecten:

  • voor herbebossing op Saba is USD 608.168 verleend, de uitvoering vindt plaats in de periode 2022-2025. Het doel van het project is het herstel en uitbreiding van bos te versnellen om erosie te verminderen en om via fruitbomen lokale voedselproductie te versterken;
  • voor de bestrijding van loslopende geiten is USD 821.630 verleend voor de periode 2022-2024, met als doel het volledig verwijderen van alle vrij rondlopende grazers;
  • voor de uitbreiding van de hydroponics boerderij is USD 608.168 verleend. Het doel is om meer lokaal vers voedsel op het eiland te produceren met de hydroponics boerderij in 2024.
error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.