Curacao

Kamer: Meer inzicht en structuur in bijzondere uitkeringen BES

Den Haag – Een ruime meerderheid in de Tweede Kamer heeft vandaag voor een motie van Joba van den Berg (CDA) en Jorien Wuite (D66) gestemd waarin staatssecretaris van Koninkrijksrelaties Van Huffelen wordt gevraagd een einde te maken aan de wirwar van bijzondere uitkeringen die ministeries verstrekken aan Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

Voor de motie stemden de SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, Fractie Den Haan, de PvdA, de PvdD, Lid Gündoğan, D66, Lid Omtzigt, de ChristenUnie, de VVD, de SGP, het CDA en BBB. PVV, Ja21, Forum voor Democratie en Groep Van Haga stemden tegen.

De motie

De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de regering er nog onvoldoende in slaagt om samenhang in het rijksbeleid ten aanzien van Caribisch Nederland te realiseren en de beleidsvrijheid van de openbare lichamen te bevorderen; overwegende  dat een sterkere coördinerende rol voor de bewindspersoon belast met Koninkrijksrelaties zorgt voor een betere afstemming van planvorming en budgettering; overwegende dat de zelfredzaamheid en de beleidsvrijheid worden vergroot door meer ruimte in de bijzondere uitkeringen; overwegende dat in de zomer van 2023 resultaten bekend worden van onderzoek hoe de vrije uitkering in het BES-fonds in overeenstemming kan worden gebracht met de demografische ontwikkelingen en hoe meerjarige incidentele uitgaven kunnen worden gebundeld en ondergebracht in structurele bijdragen; verzoekt de regering de resultaten daarvan te verwerken in de begroting 2025; verzoekt de regering met een plan van aanpak te komen om meer overzicht te krijgen over de bijzondere uitkeringen die andere departementen doen en hoe deze structureel gemaakt kunnen worden, en gaat over tot de orde van de dag.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.