Kamer vreest voor willekeur bij toepassen ‘comply or explain’

Den Haag – De Tweede Kamer blijft worstelen met de wijze waarop het uitgangspunt  alle (nieuwe) nationale wet- en regelgeving ook van toepassing te laten zijn in Caribisch Nederland, tenzij dat “niet verstandig” is, in de praktijk wordt uitgevoerd. Wie bepaalt op welke grond waarvan iets “niet verstandig” is, was de hamvraag tijdens het debat van de Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties met staatssecretaris Van Huffelen over het principe ‘comply or explain’.

De Kamer vreest bij het ontbreken van heldere criteria voor willekeur, maar volgens Van Huffelen wuifde die zorg weg. Het comply of explain principe wordt in handboeken opgenomen en aan het begin van elk wetgevingstraject moeten de betrokken ambtenaren een formulier invullen om te bevestigen dat de wet ook voor de BES-eilanden geldt of niet. In dat laatste geval moeten zij op datzelfde formulier beargumenteren waarom. Bovendien, zo probeerde de bewindsvrouw de zorgen weg te nemen, zal ze zelf opletten als een wetsvoorstel in de ministerraad wordt besproken. En, voegde ze er aan toe, “kijken de eilanden zelf ook mee en heeft uw Kamer altijd nog het laatste woord.”

De suggestie vanuit de commissie om in de eerste regels van een wet te melden of deze wel of niet voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba geldt, nam de staatssecretaris niet over. Maar, zegde ze toe, in de memorie van toelichting zal een aparte paragraaf worden opgenomen met een uitgebreide toelichting indien een wet alleen voor continentaal Nederland bedoeld is. Dat geeft bij wijze van extra waarborg de Raad van State de gelegenheid daar in zijn advies iets over te zeggen.

Jorien Wuite (D66) was niet helemaal gerustgesteld. Zij verzocht om een tweeminutendebat zodat ze een “aanmoedigende” motie kan indienen. Vanwege de volle Kameragenda zal dit na het zomerreces worden gehouden.

Kijk HIER het gehele debat terug

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.