Curacao

Ruime Kamermeerderheid: Zonder rijkswet ‘strafrente’ voor Aruba

Den Haag – Geruggesteund door een brede meerderheid in de Tweede Kamer kan staatssecretaris Van Huffelen volgende week op Aruba de onderhandelingen in over de voorwaarden voor de herfinanciering van de coronalening.

De Kamer nam vandaag een door de leden Kammiga (VVD) en Van den Berg (CDA) ingediende motie aan dat Aruba niet in aanmerking komt voor een gunstige rente zolang het kabinet Wever-Croes niet meewerkt aan de invoering van de Rijkswet Aruba financieel toezicht. De tekst van de aangenomen motie staat onder dit bericht.

De Kamer verwierp de motie van Bouchallikh (GroenLinks) om de aflossingsvoorwaarden van de aan Curaçao, Aruba en Sint Maarten verstrekte coronaleningen te versoepelen. Drie andere moties (zie hieronder) werden wel aangenomen.

Aangenomen motie Kamminga/Van den Berg

De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat Nederland tijdens de coronaperiode naast financiële giften en noodhulp voor ruim 1 miljard euro aan Curaçao, Aruba en Sint Maarten (CAS) heeft geleend, waarvan 441,7 miljoen euro aan Aruba tegen gunstige voorwaarden; overwegende dat de afspraak is gemaakt dat er naast hervormingen ook ordentelijk financieel toezicht zou komen door middel van een rijkswet en dat een voorstel hiertoe met consensus van de regering van Aruba in 2022 is voorgelegd aan de Tweede Kamer; overwegende dat de gesprekken over de Rijkswet Aruba financieel toezicht al drie jaar gaande zijn; overwegende dat de liquiditeitsleningen vanaf 10 oktober 2023 afgelost of hergefinancierd moeten worden, waarbij de inzet van Nederland is gericht op langjarige herfinanciering als bijdrage aan het bereiken van een meer duurzame houdbare begroting; constaterende dat de schuldquota van het land Aruba nog steeds erg hoog is en ver boven het gewenste percentage voor een small island economy ligt; constaterende dat de afspraken over de begrotingsnormen in de Landsverordening Aruba Tijdelijk financieel toezicht (LAft) reeds zijn verlopen en dat het Protocol Aruba Nederland afloopt op 31 december 2023; van mening dat het voor een duurzame en gezonde economische toekomst en daarnaast voor duurzaam houdbare overheidsfinanciën essentieel is dat het toezicht op orde is; verzoekt de regering de liquiditeitsleningen alleen langjarig op basis van gunstige voorwaarden te herfinancieren als er sprake is van financieel toezicht op basis van een rijkswet; verzoekt de regering voorts zolang er geen sprake is van financieel toezicht middels een rijkswet de reguliere rente op de kapitaalmarkt te hanteren en in het geval er de komende periode betekenisvolle stappen richting een rijkswet worden gezet, tot de inwerkingtreding hiervan de leningen alleen kortlopend te herfinancieren en daarbij een bij de situatie passend rentepercentage te hanteren dat in ieder geval hoger ligt dan bij de gunstige voorwaarden, en gaat over tot de orde van de dag.

Verworpen motie Bouchallikh

De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat Aruba, Curaçao en Sint Maarten tijdens de COVID-19-pandemie liquiditeitsleningen hebben ontvangen; overwegende dat de landen deze lening de komende maanden moeten aflossen, maar zij hier door de financiële situatie lastig toe in staat zijn zonder fors te bezuinigen op cruciale voorzieningen of geconfronteerd te worden met een extra groot financieringstekort; verzoekt de regering de aflostermijn van de liquiditeitsleningen die gedurende de COVID-19-pandemie zijn verstrekt te verruimen zodat de landen ruimte hebben voor versterking van hun eigen economie, en gaat over tot de orde van de dag.

Aangenomen motie Van den Berg/Kamminga

De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat Nederland op verzoek van de CAS-landen diverse leningen heeft verstrekt tijdens de coronaperiode; overwegende dat deze leningen afgelost c.q. geherfinancierd moeten worden vanaf oktober 2023; overwegende dat de regeringen hechten aan hervormingen; verzoekt de regering bij het bepalen van de aflossingscapaciteit van de landen, meerjarige financiële en begrotingseffecten van de hervormingen mee te wegen, en gaat over tot de orde van de dag.

Aangenomen motie Van den Berg/Kamminga

De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de Kamer in 2017 de motie-Van den Berg c.s. (34775-IV, nr. 16) heeft aangenomen over traineeplaatsen voor ambtenaren van de BES-eilanden; overwegende het belang voor jonge mensen van voldoende carrière- en opleidingsmogelijkheden evenals het belang van het investeren in het vergroten van het kennisniveau; overwegende het belang van het voorkomen van een braindrain op zowel de CAS-landen als de BES-eilanden; verzoekt de regering te inventariseren of er ook behoefte is aan traineeplaatsen voor ambtenaren van Curaçao, Aruba en Sint Maarten, zodat zij belangrijke kennis en ervaring kunnen opdoen, en gaat over tot de orde van de dag.

Aangenomen motie Bouchallikh en Wuite

De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat uit de onafhankelijke beleidsdoorlichting Wederopbouw Bovenwindse Eilanden blijkt dat er onduidelijkheid is over de precieze betekenis van de onderlinge hulp en bijstand (artikel 36 van het Statuut voor het Koninkrijk); overwegende dat het van belang is dat de landen binnen het Koninkrijk elkaar hulp en bijstand verlenen wanneer dit noodzakelijk is; verzoekt de regering om samen met Aruba, Curaçao en Sint Maarten te evalueren hoe de onderlinge hulp en bijstand kan worden versterkt, en gaat over tot de orde van de dag.

Joba van den Berg heeft haar motie over onderzoek naar de staat van het onderwijs op Curaçao aangehouden in afwachting van de uitkomst van de gesprekken van onderwijsminister Heydoorn en de schoolbesturen.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.