Toekomst olieterminal Statia nog ongewis

Den Haag – De toekomst van de in financiële problemen verkerende olieteminal GTI op Sint Eustatius is nog altijd ongewis.

Staatssecretaris Van Hufffelen schrijft de Tweede Kamer rekening te houden met een faillissement of een overname.

Scenario’s voor toekomst GTI op Statia

Tijdens het Verzamel-commissiedebat BES van 13 april jl. heb ik toegezegd uw Kamer voor de zomer op hoofdlijnen te informeren over de scenario’s die worden ontwikkeld voor de toekomst van GTI op Sint Eustatius. Ik heb u voor het laatst geïnformeerd over GTI in de Tiende voortgangsrapportage Sint Eustatius d.d. 16 december jl. waarin ik benadrukte dat mijn ministerie met het Openbaar Lichaam Sint Eustatius in gesprek staat om hen te ondersteunen waar nodig, indien de situatie rondom GTI veranderd.

Mijn ministerie is eind vorig jaar met de ministeries van EZK, IenW, SZW en BZ aan de slag gegaan om mogelijke scenario’s uit te werken in handelings-perspectieven. Zo wordt er onder andere rekening gehouden met een continuering van GTIS, een mogelijk faillissement of een andere eigenaar van de overslagterminal voor olie. In elk van de scenario’s is duidelijk benoemd welk ministerie op welke manier actie dient te ondernemen, conform de rolverdeling en taken van het Rijk. Zoals ik heb aangegeven tijdens het commissiedebat op 13 april jl., kan ik hierbij niet in detail treden, omdat niet alle informatie publiekelijk gedeeld kan worden. Wel kan ik aangeven dat ik de bescherming van de natuur, werkgelegenheid en economische ontwikkeling hierin belangrijke aspecten vind.

Zoals benoemd in de Intentiebrief economische ontwikkeling Caribisch Nederland d.d. 6 april 2023 zal het kabinet samen met de openbare lichamen zich inzetten voor duurzame economische ontwikkeling in Caribisch Nederland. Daarbij hoort het opstellen van een economische ontwikkelstrategie, die met ondersteuning van het Rijk zal worden opgesteld. Voor Sint Eustatius betekent dit inzet op het versterken van het toekomstig verdienvermogen van het eiland, door onder andere het ontwikkelen van de toerismesector, landbouw en het verbeteren van de mogelijkheden voor ondernemerschap.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.