Kabinet denkt te weten wat Commissie Sociaal Minimum gaat adviseren

Den Haag – Het kabinet acht “het denkbaar” dat de Commissie Thodé die onderzoek doet naar de invoering van een sociaal minimum voor Caribisch Nederland zal adviseren de inkomens verder te verhogen en/of de kosten verder te verlagen.

Die open deur trapt staatssecretaris Van Huffelen in in haar reactie op een motie van de Tweede Kamerleden Wuite (D66) en Ceder (CU) over het (nogal altijd ontbrekende) sociaal minimum op de eilanden. “Het kabinet kijkt uit naar het advies van de commissie. Het kabinet zit ondertussen niet stil en denkt na over verschillende mogelijke uitkomsten van het onderzoek”, schrijft Van Huffelen.

Uitvoering motie Wuite en Ceder inzake sociaal minimum

In reactie op het verzoek van het lid Wuite om uiterlijk eind juni een brief van het kabinet te ontvangen over de wijze waarop motie ten uitvoer zal worden gebracht informeer ik u graag, mede namens de minister van APP, als volgt.

In de motie wordt de regering verzocht “in afwachting van het eindrapport van de commissie Sociaal minimum Caribisch Nederland financiële scenario’s uit te werken, waaronder het mogelijk invoeren van het sociaal minimum in 2024, en de Kamer voorafgaand aan de begrotingsbehandeling SZW te informeren.” Zoals bij uw Kamer bekend zal de Commissie sociaal minimum Caribisch Nederland per 1 oktober haar rapport opleveren. Voorafgaand aan die datum worden er nog verschillende onderzoeken uitgevoerd, bijvoorbeeld door het NIBUD, waarbij in kaart wordt gebracht wat verschillende huishoudtypes nodig hebben om van rond te komen. Hierbij wordt gekeken naar het inkomen en de kosten van levensonderhoud. Ook zal worden onderzocht wat de effecten van deze uitkomsten op de economische ontwikkeling zijn.

Het kabinet kijkt uit naar het advies van de commissie sociaal minimum Caribisch Nederland. Het kabinet zit ondertussen niet stil en denkt na over verschillende mogelijke uitkomsten van het onderzoek. Het is denkbaar dat de commissie adviseert om de inkomens verder te verhogen en/of de kosten verder te verlagen. Vooruitlopend op het advies, wordt een aantal denkrichtingen aan zowel de inkomenskant als de kostenkant uitgewerkt, waarbij we ook de financiële consequenties in kaart brengen. Uw Kamer wordt vóór de begrotingsbehandeling SZW geïnformeerd over het advies van de commissie, inclusief een kabinetsappreciatie. De (financiële) uitwerking van de denkrichtingen loopt hierin mee.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.