Sint Maarten

Handboek Crisisbeheersing Cariben gepubliceerd

Den Haag – Drie weken nadat bekend werd dat Caribisch Nederland onvoldoende is voorbereid op rampen en crisis heeft staatssecretaris Van Huffelen het Handboek Crisisbeheersing voor de Caribische delen van het Koninkrijk vrijgegeven:

Handboek Crisisbeheersing voor de Caribische delen van het Koninkrijk

In het commissiedebat Onderlinge regeling & Wederopbouw Sint Maarten van 25 mei jl. en in het tweeminutendebat naar aanleiding van dit commissiedebat op 21 juni jl., heb ik toegezegd het “Handboek Crisisbeheersing voor de Caribische delen van het Koninkrijk” met uw Kamer te delen. Met het toezenden van het bijgevoegde handboek voldoe ik aan deze toezegging. Het handboek is ook online te raadplegen. De ministeries van Justitie en Veiligheid en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties werken gezamenlijk verder aan de versterking van de crisisbeheersing, inclusief afspraken over rolopvatting, taakverdeling en verantwoordelijkheden. Hierover is uw Kamer nader geïnformeerd in de recente brief van de minister van Justitie en Veiligheid aan uw Kamer over het rapport van de Inspectie van JenV met de stand van zaken over de rampenbestrijding in Caribisch Nederland 2022 en in mijn brief aan uw Kamer met de kabinetsreactie op beleidsdoorlichting van artikel 8 Koninkrijksrelaties. Deze afspraken zullen hun weerslag krijgen in voornoemd Handboek. Samen met andere crisispartners, waaronder de Landen en openbare lichamen, zetten de ministeries van BZK en JenV stappen in het verder versterken van de respons en samenwerking tijdens een ramp of crisis in het Caribisch deel van het Koninkrijk.

Lees HIER het handboek Crisisbeheersing


error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.