Jaarlijks 5 miljoen om BES-burgers met geldzorgen te helpen

Den Haag – Het kabinet trekt dit 2,5 miljoen euro en vanaf volgend jaar structureel 5 miljoen uit om inwoners van Caribisch Nederland met financiële problemen te helpen.

Dat blijkt uit de eerste voortgangsrapportage van de landelijke aanpak geldzorgen, armoede en schulden waarin een apart hoofdstuk aan de BES-eilanden wordt gewijd. Minister voor Armoedebeleid Carola Schouten heeft de rapportage vandaag naar de Tweede Kamer gestuurd.

Uit de Voortgangsrapportage: Caribisch Nederland

De armoede in Caribisch Nederland is groot. Te veel inwoners kunnen nu niet rondkomen terwijl bestaanszekerheid van belang is voor iedere inwoner van Nederland, dus ook in Caribisch Nederland. Het aanpakken van geldzorgen, armoede en schulden in Caribisch Nederland is dan ook een prioriteit voor SZW en het kabinet als geheel. Net als voor Europees Nederland heeft het kabinet de ambitie om armoede en kinderarmoede in Caribisch Nederland op zijn minst te halveren. In de jaarlijkse voortgangsrapportage  ijkpunt sociaal minimum stelt SZW de kamer op de hoogte van de stappen die we zetten om de bestaanszekerheid in Caribisch Nederland te vergroten, inclusief het eilandelijke armoede- en schuldenbeleid. Deze rapportage ontvangt de Tweede Kamer voor het zomerreces. Zoals eerder aangegeven vindt het kabinet het belangrijk dat er ook goed onderzoek wordt gedaan naar Caribisch Nederland en de lokale economie op de eilanden. Er is daarvoor een commissie Sociaal Minimum ingesteld voor de eilanden Bonaire, Saba en Sint Eustatius. 

Het kabinet past het principe ‘Comply or Explain’ toe, waarbij we streven naar een gelijkwaardig effect en voorzieningenniveau binnen de mogelijkheden van de Caribische context. Het is niet altijd haalbaar om nieuw beleid en regelgeving zonder meer toe te passen in Caribisch Nederland, maar we willen de achterstanden in wet- en regelgeving die er zijn op de eilanden inhalen en betere voorzieningen bieden. Om zichtbaar te maken waar het kabinet de prioriteiten legt, is een overzicht samengesteld met daarin de prioritaire (kader)wetgeving inclusief het aanpakken van achterstallig onderhoud.  Dit omvat onder andere het tot stand brengen van een werkloosheidsvoorziening en de dubbele kinderbijslag intensieve zorg voor SZW.

Te veel inwoners leven nu in armoede en in de tussentijd is, mede als gevolg van mondiale prijsstijgingen, het des te urgenter geworden om nu extra maatregelen te treffen. Daarom wordt de uitkering onderstand voor alleenstaanden en de uitkering aan weduwen en wezen (AWW) per 1 oktober versneld verhoogd naar het ijkpunt sociaal minimum. Voor de aanpak van problematische schulden zal het Nibud in 2023 de aard en omvang van deze problematiek in kaart brengen. Op basis daarvan zal samen met de minister voor Rechtsbescherming bekeken worden welke stappen we kunnen zetten om betere schuldhulpverleningstrajecten in Caribisch Nederland mogelijk te maken.

We gaan met de – na de verkiezingen in maart nieuwgevormde – bestuurscolleges in gesprek om te bepalen welke aanvullende acties we kunnen ondernemen om de geldzorgen, armoede en schulden aanpak ook in Caribisch Nederland te bevorderen. Dit willen we samen met de eilanden doen door te luisteren naar hun behoeften en te onderzoeken wat uitvoerbaar is. Onder coördinatie van de staatssecretaris Koninkrijksrelaties en Digitalisering zullen vervolgens bestuurlijke afspraken gemaakt worden. Daarin nemen we concrete maatregelingen op.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.