Minister: Rijk treedt als één team op richting Caribisch Nederland

Den Haag – Het rijk treedt als “één team” op als het om Caribisch Nederland gaat. Dat stelt minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Hanke Bruins Slot in antwoord op vragen uit de Tweede Kamer over het door velen als versnipperd ervaren activiteiten van de ministerie.

“Veel uitdagingen op de eilanden zijn complex van aard en beslaan meerdere beleidsterreinen. Een goede samenwerking tussen departementen en met de openbare lichamen is dan ook vereist. Om de samenwerking en afstemming te bevorderen heeft het ministerie van BZK een coördinerende rol. Het moet zorgen dat er integrale beleidsvorming plaatsvindt, zodat er consistente, doelmatige en doeltreffende maatregelen worden getroffen. Hiertoe zet het ministerie verschillende instrumenten in. Zo zijn er structurele (hoog)ambtelijke interdepartementale overlegstructuren, een bewindspersonenoverleg, en een structureel overleg tussen de staatssecretaris van de BZK en de leden van de bestuurscolleges van de eilanden”, aldus de minister.

“Het ministerie staat in nauw contact met de openbare lichamen, en signaleert knelpunten in uitvoering of afstemming. Door als Rijk als één team met behoud van de eigen ministeriële verantwoordelijkheid te opereren, kunnen de Rijksbrede en integrale doelen voor Caribisch Nederland worden gerealiseerd. Waar nodig worden ook aparte werkgroepen geformeerd om een specifieke opgave, zoals bestaanszekerheid, op te pakken.”

Klik HIER voor de gehele brief van de minister

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.