Wel overgangsregeling voor Caribische studenten

Den Haag – Met een te haastige interpretatie hebben Caribische media onnodig verwarring gezaaid onder studenten die komend studiejaar in Nederland verder studeren.

De mededeling van Nationale ombudsman Reinier van Zutphen bij het Interparlementair Koninkrijksoverleg dat de studenten komend leerjaar nog geen gebruik kunnen maken van een burgerservicenummer werd als nieuws gebracht, maar dat is het niet. In maart maakte de regering bekend dat inwoners van Caribisch Nederland uiterlijk in 2025 een BSN toegewezen krijgen, maar dat er voor studenten een overgangsregeling wordt getroffen.

Die overgangsregeling staat, zo bevestigt het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, nog recht overeind. “Er is géén sprake van uitstel. In maart heeft het kabinet aangekondigd het voor studenten uit het Caribisch gebied mogelijk te maken om via de inschrijving bij DUO een BSN te krijgen. Ter overbrugging van die periode tot het mogelijk wordt, zijn afspraken gemaakt om voor Caribische studenten die na de zomer van 2023 aan een studie starten in individuele gevallen de knelpunten weg te kunnen nemen die bij studenten leiden tot vertraging bij de inschrijving in de BRP/verkrijgen van een BSN”, aldus het ministerie.

In de brief die staatssecretaris Van Huffelen in maart naar de Tweede Kamer stuurde en in een door het ministerie verspreid persbericht is dat met zo veel woorden aangekondigd. “De komende maanden zullen partijen zich blijven inspannen om knelpunten voor studenten op te lossen. Om het voor Caribische studenten makkelijker te maken, zijn ze met een nieuw stappenplan geïnformeerd over de zaken die ze voor vertrek en na aankomst in Nederland moeten regelen voor de inschrijving in de BRP en het krijgen van een BSN. Gemeenten zijn per brief geïnformeerd en gevraagd om mee te werken aan een vlotte inschrijving van Caribische studenten in de BRP dit jaar.”

Ten overvloede benadrukt BZK dat de oplossing via DUO voor studiejaar 24/25. Vooruitlopend daarop wordt deze zomer de overgangsregeling uitgevoerd voor studenten die starten met studiejaar 23/24. Over de stand van zaken zal Van Huffelen binnenkort een brief naar de Kamer sturen.

Lees HIER de eerdere brief van Van Huffelen

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.