Bonaire

Ministerraad stemt in met verbetering maatschappelijke ondersteuning op BES-eilanden

Den Haag – De Ministerraad heeft vandaag ingestemd met het uitbreiden in Caribisch Nederland van de mogelijkheden voor maatschappelijke ondersteuning en de bestrijding van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Uit de besluitenlijst van de Ministerraad

Besluit maatschappelijke ondersteuning en bestrijding huiselijk geweld en kindermishandeling (BES) (Staatssecretaris van VWS)

Het doel is om met deze AMvB inwoners van de BES-eilanden op relatief korte termijn van de hoogst mogelijke zekerheid te voorzien dat er maatschappelijke ondersteuning beschikbaar is. In dit besluit worden daarnaast in het kader van de aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling (HGKM) de begripsbepalingen huiselijk geweld, huiselijke kring en kindermishandeling vastgelegd, worden de inrichting, taken en bevoegdheden van het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling (AMHK) geregeld en wordt er een verplichting opgenomen voor verschillende organisaties tot het vaststellen van een beschermingscode HGKM.

Dit besluit regelt verder voor zowel de uitvoering van maatschappelijke ondersteuning als voor de aanpak HGKM de gegevensverwerking. Zo wordt het in de Wmo 2015 opgenomen recht voor professionals om in bepaalde gevallen, indien nodig met doorbreking van het beroepsgeheim, zonder toestemming van betrokkene inlichtingen aan het AMHK te verstrekken (het zogenoemde meldrecht) overgenomen in dit besluit.

Aangenomen. De staatssecretaris van VWS zal het ontwerpbesluit aan de Staten Generaal sturen in het kader van de voorhang en na afloop van de voorhang, als de voorhang niet tot ingrijpende wijzigingen leidt, om advies aanhangig doen maken bij de Afdeling advisering van de Raad van State.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.