Curacao

Kamer: Wat kost het om armoede op BES-eilanden uit te bannen?

Den Haag – De Tweede Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties wil weten hoeveel inwoners van Bonaire, Sint Eustatius en Saba onder de armoedegrens leven en hoeveel geld er nodig is om een sociaal minimum in te voeren dat gelijkwaardig is aan het bestaansminimum in Europees Nederland.

Dat zijn enkele van de vragen die de Kamercommissie heeft gesteld aan staatssecretaris Van Huffelen naar aanleiding van de wijzigingen in de begrotingen Koninkrijksrelaties en het BES-fonds.

Kunt u inzicht geven in de besteding van de middelen uit het coalitieakkoord voor Caribisch Nederland á 23 miljoen euro, c.q. 30 miljoen euro voor alle betrokken departementen?
Kunt u voor 2022 (23 miljoen euro) en 2023 (30 miljoen euro) een overzicht geven van alle ministeries van de besteding van de middelen uit het coalitieakkoord voor Caribisch Nederland? Kunt u in het overzicht ook aangeven of de middelen structureel of incidenteel worden ingezet?
Wat is de relatie tussen coronasteun aan de Caribische landen in het Koninkrijk en het versterken van het grenstoezicht? Is het versterken van het grenstoezicht niet los te zien van coronasteun? Zo nee, waarom niet?
Op welke wijze kan de inzet van middelen worden gevolgd, die via de begroting Koninkrijksrelaties worden verstrekt aan Defensie, Justitie en Veiligheid, en Financiën voor de  inzet van deze ministeries in het Caribisch deel van het Koninkrijk? Hoe kan de Kamer vaststellen of deze middelen volledig en doelmatig zijn gebruikt?
Hoe kunt u uw coördinerende rol voor de besteding van de gelden waarmaken, als de daadwerkelijke besteding van de gelden via de drie vakdepartementen plaatsvindt?
Kunt u het bedrag van 5,1 miljoen euro onder 10), “overige mutaties”, nader toelichten?
Uit welke begrotingsartikelen wordt het resterende bedrag van 16,8 miljoen euro gehaald voor de aanpak van de klif op Sint Eustatius?
Kunt u voor de BES-eilanden per eiland aangeven hoeveel inwoners onder de armoedegrens leven?
Kunt u per BES-eiland aangeven hoeveel mensen een uitkering ontvangen en kunt u dit onderverdelen in soorten uitkering?
Kunt u voor de BES-eilanden per eiland aangeven wat 1) de armoedegrens is; 2) het minimumloon is; 3) de hoogte van de verschillende uitkeringen is?
Kunt u per BES-eiland aangeven hoe het aantal personen dat op of onder de armoedegrens leeft, zich de afgelopen vijf jaren heeft ontwikkeld?
Kunt u per BES-eiland aangeven hoe veel sociale huurwoningen er zijn en hoe groot de doelgroep is? Hoeveel sociale huurwoningen zullen er de komende jaren concreet bij komen?
Kunt u per BES-eiland aangeven hoe hoog de woonquote is en hoe zich dit de afgelopen vijf jaren heeft ontwikkeld?
Kunt u per BES-eiland aangeven hoeveel geld er nodig is om een sociaal minimum in te voeren dat gelijkwaardig is aan het bestaansminimum in Europees Nederland? Kunt u de berekening hiervan toelichten?
Waarom vindt het onderhoud van de scholen op Curaçao later plaats dan gedacht? Wordt bij alle scholen op Curaçao onderhoud gepleegd of geldt dit slechts voor een select aantal scholen? Hoeveel scholen komen in aanmerking voor onderhoud? Waarom gebeurt dit onderhoud alleen op Curaçao en niet op Aruba of Sint Maarten?
Wat is de stand van zaken van de leningen in het kader van de nieuwe staatkundige verhoudingen (“10-10-10”)? Hoeveel staat daarvan nog open en wat zijn de afspraken hierover, aangezien er in de begroting namelijk nog steeds een bedrag van 1,1 miljard euro staat.
Indien begrotingsartikel 7, “Nog onverdeeld”, een wisselkoerstegenvaller kent, welke mogelijke gevolgen heeft dit voor de vrije uitkeringen?
error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.