Cft: Financieel beheer blijft uitdaging voor eilanden

Den Haag – Van 22 tot en met 24 mei 2023 brachten de Colleges financieel toezicht een bezoek aan Nederland. Zij spraken daar met de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de staatssecretaris van Financiën, leden van de Eerste en Tweede Kamer, de gevolmachtigd ministers, de Algemene Rekenkamer en de Raad van State. Tijdens de ontmoetingen werd gesproken over een meerjarig pad naar duurzaam houdbare overheidsfinanciën en de belangrijkste prioriteiten hierbij voor de Caribische landen en de openbare lichamen.

Curaçao, Aruba en Sint Maarten richten zich, na jaren van crisis, op herstel. Het is daarbij volgens de colleges van belang dat het schuldniveau omlaag wordt gebracht en het investeringsniveau omhoog. Hiervoor zijn vanaf 2024 overschotten nodig op de begrotingen. Curaçao boekte recent goede resultaten met het verhogen van de belastingbaten. Voor Aruba en Sint Maarten ligt hier nog een groot potentieel. Dat vereist hervormingen en daadkrachtige inzet op het verhogen van de compliance op de korte termijn.

Het beheersen van de lasten blijft voor alle drie de landen ook onverminderd van belang. Investeringen die de economie versterken zullen helpen bij het herstel. Daarom adviseren de colleges om tot meerjarige investeringsagenda’s te komen. Een andere belangrijke prioriteit is het houdbaar maken van de sociale fondsen. Zonder hervormingen zullen deze in de toekomsten onbetaalbaar blijken.

Voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba gelden meer specifieke prioriteiten. Financieel beheer blijft voor alle eilanden een aandachtspunt. Voor Saba in het borgen van het niveau en voor Bonaire en Sint Eustatius in de verbeterslag die gemaakt wordt.

De uitdagingen op het gebied van overheidsfinanciën in het Caribisch deel van het Koninkrijk, en daarmee het belang van het financieel toezicht, zijn nog onverminderd groot. Door het aanbrengen van prioriteiten en het verstevigen van de relaties, hopen de colleges ook de komende periode weer te kunnen bijdragen aan het bereiken van duurzaam gezonde overheidsfinanciën.

De colleges bezoeken Nederland eens in de twee jaar. Het bezoek vond voor het eerst plaats onder voorzitterschap van Lidewijde Ongering. De colleges bestaan naast de voorzitter uit het lid op voordracht van Nederland Hans Hoogervorst, het lid op voordracht van Aruba Hellen van der Wal, het lid op voordracht van Bonaire, Sint Eustatius en Saba Glenn Thodé, het lid op voordracht van Sint Maarten Julisa Frans en het lid op voordracht van Curaçao Gregory Damoen.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.