Curacao

Kamer: Hoe staat het met de koninkrijksconferentie?

Den Haag – De Tweede Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties heeft naar aanleiding van haar bezoek aan Bonaire en Curaçao eerder dit jaar een aantal vragen over uiteenlopende onderwerpen aan staatssecretaris Van Huffelen voorgelegd.

De commissie wil onder meer weten hoe het staat met de voorbereiding van de aangekondigde koninkrijksconferentie. En of daar armoedebestrijding, gezondheidszorg, mensenrechten en onderwijs op de agenda staan en de conferentie toegankelijk is voor private stakeholders, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen.

  1. Kunt u de Kamer informeren wat de stand van zaken is met betrekking tot de uitvoering van de motie Ceder/Wuite over in kaart brengen wat nodig is aan klimaatadaptieve maatregelen voor de BES-eilanden?
  2. Kunt u de Kamer informeren welke stappen zijn ondernomen om de bestuurlijke capaciteit, ten behoeve van de uitvoering van het Natuur- en milieubeleidsplan Caribisch Nederland, verder uit te breiden? 
  3. Op basis van welk beleid en met welke organisatie en middelen wordt de sargassum problematiek aangepakt op Bonaire, Sint Eustatius en Saba? 
  4. Is het kabinet voornemens om in 2023 nog aanvullende maatregelen te treffen om de armoede op Caribisch Nederland te bestrijden en zo ja, welke? 
  5. Op welke wijze wordt op Sint Eustatius en Saba beleid uitgevoerd om toegankelijke en betaalbare woningen te bouwen? Is hier bijvoorbeeld ook sprake van een private partij die duurzame huizen bouwt en opleidingen aanbiedt aan de lokale bevolking?
  6. Wat is de stand van zaken met betrekking tot de voorbereidingen van de Koninkrijksconferentie? Wanneer en waar zal de Koninkrijksconferentie plaatsvinden? Is het kabinet voornemens om armoedebestrijding, gezondheidszorg, mensenrechten en onderwijs als thema’s op te nemen bij de conferentie? Wordt de conferentie ook toegankelijk voor private stakeholders, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen? 
  7. Hoe ziet het vervolgtraject er uit voor de opvang van migrantenstromen in het Caribisch deel van het Koninkrijk? Welke afspraken zijn gemaakt tussen het kabinet en de regeringen van de Landen? Is het mogelijk om de kabinetsreactie op het rapport van Amnesty International uiterlijk 1 juni te ontvangen? 
  8. Is er een Reglement van Orde voor de Rijksministerraad? Welke aspecten worden hierin geregeld en kan dit met de Kamer gedeeld worden?
  9. Wat is de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van de motie van Raak c.s. over een nadere invulling van de verantwoordelijkheden van de landen afzonderlijk en het Koninkrijk als geheel (Kamerstuk 35099-(R2114), nr. 23)?
  10. Op welke wijze wordt het Caribisch deel van het Koninkrijk betrokken bij het Herdenkingsjaar over het Nederlandse Slavernijverleden? 
error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.