Gevaar klif op Sint Eustatius voor kabinet opeens wel een ‘acute dreiging’

Den Haag – Het kabinet Rutte doet het voorkomen alsof het gevaar dat de door erosie ondermijnde klif op Sint Eustatius pas recent zou zijn ontstaan.

“De erosieproblematiek op Sint Eustatius heeft ervoor gezorgd dat er een acute dreiging is ontstaan bij de klif”, staat te lezen in een document van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Feit is echter dat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat al sinds 2017 op de hoogte is van het gevaar op instorting van de klif tussen Oranjestad en Lower Town.

In 2017 bracht ingenieursbureau Haskoning/DHV in opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf rapport uit over de slechte staat van de klif. Het kabinet besloot om financiële redenen alleen het deel te stabiliseren onder Fort Oranje, een monument dat rijksbezit is. Nadat Nederland in februari 2018 het bestuur over Sint Eustatius overnam, verschenen nog eens 4 rapporten, de een nog alarmerender dan de ander. Die werden onder het tapijt geveegd, maar lekten vorig jaar via deze site uit.

In december veroordeelde de rechter de overheid wegens “nalatigheid” binnen 3 maanden te starten met het nemen van veiligheidsmaatregelen. De regering legde het vonnis naast zich neer met als argument dat het (door Nederlandse ambtenaren bestuurde) openbaar lichaam eigenaar is van de klif. Inmiddels erkent het kabinet wel zijn verantwoordelijkheid, bleek vorige week uit de Voorjaarsnota. Daarin is een bedrag van 19 miljoen euro gereserveerd voor het veilig maken van de klif.

Het ministerie van BZK heeft dat donderdag in een naar de Tweede Kamer gestuurde begrotingswijziging bevestigd. Daarin wordt gesproken van “het acuut ontstaan van een dreiging”.

Nederland stelt voorwaarden

Den Haag – Aan de 19 miljoen die het kabinet uittrekt voor het stabiliseren van de klif zijn voorwaarden verbonden, zo blijkt uit een nieuwsbericht dat de rijksoverheid vrijdagmiddag heeft uitgestuurd.

Eerst wil staatssecretaris Van Huffelen afspraken maken met het Bestuurscollege over het verwijderen van loslopende geiten en een onderhoudsplan. Bovendien is nog goedkeuring van de Tweede Kamer nodig.

In het persbericht wordt gesproken over “nader onderzoek dat dat er maatregelen nodig zijn op een veel groter deel van deze klif aan de havenzijde van Sint Eustatius.” Om welk onderzoek het gaat wordt niet gemeld, maar de suggestie dat pas onlangs bekend zou zijn geworden hoe gevaarlijk de klif is, is feitelijk onjuist. Tussen 2017 en 2020 zijn 5 rapporten uitgebracht over de risico op instorting.

Nieuwsbericht rijksoverheid (12 mei 2023 – 16.52 uur):

Het kabinet is voornemens om maximaal € 19 miljoen beschikbaar te stellen aan het Openbaar Lichaam Sint Eustatius om de klif aan de havenzijde van het eiland te stabiliseren. In de Voorjaarsnota, recent aangeboden aan de Kamer, is dit voornemen opgenomen en dit zal nog bekrachtigd moeten worden door de Tweede Kamer tijdens de bespreking van de voorjaarsnota.

Eerder is het Rijk het Openbaar Lichaam al financieel te hulp geschoten om de klif onder Fort Oranje te stutten. Uit nader onderzoek bleek echter dat er maatregelen nodig zijn op een veel groter deel van deze klif aan de havenzijde van Sint Eustatius.

Het Openbaar Lichaam is verantwoordelijk voor de staat en voor het onderhoud van de klif, maar vanwege de omvang van het project, ook in financiële zin, vroeg het begin dit jaar de Rijksoverheid officieel om hulp. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is bereid Sint Eustatius hierbij te ondersteunen. Besluitvorming over dergelijke verzoeken vindt altijd plaats in het voorjaar.

Om ervoor te zorgen dat deze en de eerder genomen maatregelen een langdurig effect hebben,  zijn aanvullende maatregelen nodig om het project te verduurzamen. Dan gaat het met name om het verwijderen van loslopend vee en het realiseren van een onderhoudsplan. Dit is nodig om toekomstige problemen te voorkomen. De staatssecretaris voor Koninkrijksrelaties en Digitalisering, Alexandra van Huffelen, heeft daarom per brief aan het bestuurscollege van Sint Eustatius laten weten over deze maatregelen afspraken te maken, voordat de middelen definitief worden toegekend.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.