Jetten: Klimaatbeleid BES niet los zien van sociaaleconomische uitdagingen

Den Haag – Minister voor Klimaat en Energie heeft het rapport van kwartiermaker Ed Nijpels over de instelling van een Klimaattafel voor Bonaire met de Tweede Kamer gedeeld.

In de begeleidende brief doet hij de toezegging dat het kabinet na de zomer met een uitgebreide reactie komt. De boodschap van Nijpels dat het moeilijk is Bonairianen te enthousiasmeren voor klimaatbeleid als ze een lege maag hebben, lijkt te zijn ovegekomen bij Jetten. De minister merkt in zijn brief aan de Kamer op dat “het van belang is om het maken van klimaatbeleid niet los te zien van de sociaaleconomische uitdagingen die Caribisch Nederland heeft.”

Kamerbrief minister Jetten

Hoewel klimaatverandering wereldwijd effect heeft, is zeker in Caribisch Nederland de impact van klimaatverandering groot en direct voelbaar. Kleine eilanden zoals Bonaire hebben een relatief grote kans op negatieve gevolgen van zeespiegelstijging, droogte, en aantasting en verlies van koraalriffen. Voor eilanden zoals Saba en Sint Eustatius zijn de verwoestende effecten van zware stormen en tropische orkanen helaas al bekend en de kans op dergelijke zware stormen zal alleen maar toenemen. Kortom, Caribisch Nederland staat al in de frontline van klimaatverandering. Tegelijkertijd liggen op de eilanden ook grote kansen om te tonen hoe we klimaatverandering het hoofd kunnen bieden en kunnen we van Caribisch Nederland een voorbeeld maken voor kwetsbare eilandstaten van over de hele wereld. Daarom is het van belang dat we nu verdere stappen gaan zetten om de eilanden in het Caribische deel van ons Koninkrijk te verduurzamen en weerbaarder te maken tegen de gevolgen van klimaatverandering.

In november 2022 is de heer E.H.T.M. (Ed) Nijpels door het kabinet aangesteld als kwartiermaker klimaattafel Bonaire, na een verzoek van het bestuurscollege van Bonaire. Zijn opdracht was om de opzet van een klimaattafel op Bonaire te faciliteren en een voorstel te schrijven voor een organisatieplan en een strategische agenda. Ook heeft het kabinet de kwartiermaker gevraagd om te bezien of de conclusies voor Bonaire ook van toepassing zijn op Saba en Sint Eustatius . Op 8 mei jl. heb ik het genoegen gehad om samen met de waarnemend gezaghebber de heer Nolly Oleana van het Openbaar Lichaam Bonaire het eindrapport van de heer Nijpels in ontvangst te mogen nemen. Hiervoor wil ik hem namens het kabinet en het Openbaar Lichaam Bonaire hartelijk danken. Met deze brief bied ik uw Kamer, mede namens de minister van Infrastructuur en Waterstaat en de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het rapport van de heer Nijpels aan.

De kwartiermaker roept in zijn advies op tot instelling van een klimaattafel op Bonaire die het adaptatie- en mitigatievraagstuk samen behandelt. Hierbij is het van belang om het maken van klimaatbeleid niet los te zien van de sociaaleconomische uitdagingen die Caribisch Nederland heeft. Er is zowel bij het kabinet als het Openbaar Lichaam Bonaire draagvlak voor instelling van zo’n tafel. Deze klimaattafel opereert onder de verantwoordelijkheid van het Openbaar Lichaam Bonaire waarbij het kabinet een faciliterende rol zal vervullen. De tafel zal worden geleid door een nader te benoemen onafhankelijk voorzitter. Door het proces van deze klimaattafel aan te gaan, willen het kabinet en het Openbaar Lichaam Bonaire faciliteren dat er een langetermijnklimaatvisie voor Bonaire wordt opgesteld.

Hoewel het de nadrukkelijke intentie van bovengenoemde partijen is om een klimaattafel in Bonaire op te zetten, is één van de conclusies van het rapport van de heer Nijpels dat het onwaarschijnlijk is dat deze klimaattafel haar omvangrijke taak zal vervullen als er niet aan enkele randvoorwaarden wordt voldaan. Het kabinet zal zich daarom de komende maanden op een volwaardige kabinetsreactie op het advies van de heer Nijpels bezinnen, waarin deze randvoorwaarden uitgewerkt zullen worden. Hier zal onder andere worden ingegaan op de invulling van het voorzitterschap van de klimaattafel en op de capaciteit en overige ondersteuning die nodig is om deze klimaattafel en de daaruit voortvloeiende plannen tot een succes te maken. Deze kabinetsreactie ontvangt uw Kamer na de zomer en zal in nauw overleg met het Openbaar Lichaam Bonaire tot stand komen.

Tot slot is de heer Nijpels verzocht om te inventariseren wat de mogelijkheden zijn om een vergelijkbaar concept op Saba en Sint Eustatius op te zetten. Duidelijk is dat er geen sprake is van een one size fits all-oplossing en dat er per eiland gekeken moet worden naar de meest effectieve manier om in kaart te brengen wat er nodig is om deze weerbaarder te maken tegen de gevolgen van klimaatverandering. Hier ga ik de komende maanden graag het gesprek over aan met het bestuur van Saba en Sint Eustatius. Dit zal ook worden meegenomen in de kabinetsreactie.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.