Ontbreken BSN in Caribisch Nederland als “hardvochtig” ervaren

Den Haag – Bij de inventarisatie door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van “mogelijke hardvochtigheden in wet- en regelgeving” zijn twee kwesties naar voren gekomen die betrekking hebben op Caribisch Nederland.

Het betreft het ontbreken van een Burgerservicenummer en de gelijkbehandelingswetgeving, blijkt uit de brief die minister Hanke Bruins Slot vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd:

Signaal/probleem/knelpunt: ‘Caribische burgers hebben geen Burgerservicenummer (BSN) en kunnen daardoor minder goed gebruik maken van diensten van de overheid’.

Reactie: De meerderheid van de bevolking van Bonaire, Sint Eustatius en Saba (BES) beschikt inderdaad niet over een BSN en ondervindt daar nadeel van; het huidige niveau van overheidsdienstverlening, zowel online als offline, blijft achter. De invoering van het BSN in Caribisch Nederland is inmiddels in voorbereiding20. Het BSN wordt uiterlijk in 2025 geïntroduceerd voor burgers in Caribisch Nederland. Benodigde wetsvoorstellen en de technische implementatie worden voorbereid.

Daarnaast wordt geregeld dat aan studenten die vanuit alle zes de Caribische eilanden in Nederland gaan studeren een BSN wordt verstrekt voor ze naar Nederland komen. De AMvB die dat mogelijk maakt is op dit moment bij de Raad van State aanhangig voor advies en treedt naar verwachting op 1 juli 2023 in werking. DUO kan dan studenten registreren als niet-ingezetenen in de BRP, waarbij de studenten een BSN verstrekt krijgen. Technische implementatie zal gereed zijn in 2024.

Signaal/probleem/knelpunt: ‘Er ontbreekt een Wet gelijke behandeling op Caribisch Nederland’.

Reactie: Op Bonaire, Sint Eustatius en Saba (BES) zijn de Algemene wet gelijke behandeling (Awgb), de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (Wgbh/cz), de Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid (Wgbl) en de Wet gelijke behandeling mannen en vrouwen (Wgb m/v) op dit moment niet van toepassing. De Kamer is toegezegd dat een verkenning naar deze wetgeving zal worden gedaan; deze is 23 januari 2023 naar de Kamer gezonden. Resultaat daarvan is dat een wetsvoorstel in voorbereiding is genomen om over te gaan tot het integraal invoeren van de gelijkebehandelingswetgeving op de BES.

Definitie

“Er is sprake van een hardvochtig effect wanneer het leven van (groepen) burgers door het handelen van de overheid (potentieel) wordt ontwricht. Overheidshandelen gaat hierbij zowel om (stapeling van) wet- en regelgeving als om de uitvoering hiervan. Wanneer hardvochtige effecten optreden worden burgers veelal in hun bestaanszekerheid aangetast. Ook kunnen burgers op andere levensdomeinen ernstig in de problemen raken, bijvoorbeeld op het vlak van (geestelijke) gezondheid, werk, wonen, of persoonlijke relaties.”

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.