Onderwijsinspectie signaleert positieve ontwikkelingen in Caribisch Nederland

Den Haag – De Inspectie van het Onderwijs meldt in het jaarverslag over 2022 in Caribisch Nederland een aantal positieve ontwikkelingen zoals toegenomen kwaliteitsbewustzijn en een sterkere professionele kwaliteitscultuur te hebben gesignaleerd.

“Ook constateerden we de wil om gezamenlijk de kwaliteit van het onderwijsproces te verbeteren. Een school die onder geïntensiveerd toezicht stond, slaagde erin om weer de basiskwaliteit te bereiken. De expertisecentra op het gebied van onderwijs en zorg haalden op alle 3 eilanden basiskwaliteit en vervulden een belangrijke rol in het ondersteunen van de scholen met specifieke zorgvragen en ondersteuningsbehoeften”, aldus het vandaag aan de Tweede Kamer aangeboden jaarverslag.

Daarentegen kregen 3 basisscholen in 2022 het oordeel Onvoldoende. Deze staan onder geïntensiveerd toezicht. Ook van een (niet bekostigde) instelling in het middelbaar beroepsonderwijs was de kwaliteit Onvoldoende. Verder liepen er in 2022 in Caribisch Nederland 2 onderzoeken naar bestuurlijk handelen, waarvan 1 werd afgerond.

In de bijzondere Nederlandse gemeenten Bonaire, Sint Eustatius en Saba houdt de inspectie

toezicht op instellingen voor kinderopvang, primair en voortgezet onderwijs, speciaal onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs, alsook op de Expertisecentra Onderwijs Zorg (EOZ) en op Sociale Kanstrajecten Jongeren (SKJ). “In 2022 bezochten we het merendeel van de scholen, expertisecentra en sociale kanstrajecten in Caribisch Nederland. Ook spraken we met verschillende besturen.”

Tussen juni 2021 en september 2022 onderzocht de Inspectie bij wijze van nul-meting alle alle 68 locaties voor dagopvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang. Daaruit bleek dat er nog veel te verbeteren valt.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.