Ruime Kamermeerderheid achter motie inzake Chogogo Resort Bonaire

Den Haag – Een ruime meerderheid in de Tweede Kamer heeft voor de door de Partij voor de Dieren ingediende motie met betrekking tot het Chogogo-resort op Bonaire gestemd. De motie vraagt de regering het eilandbestuur ondersteuning aan te bieden bij het handhavend optreden tegen het hotel:

“Constaterende dat het koraal onomkeerbare schade heeft opgelopen door de uitspoeling van een deel van het kunstmatige strand van Chogogo Beach Resort; constaterende dat Chogogo zich niet houdt aan de vergunningsvoorwaarden, omdat het noch de keermuur ophoogt, noch de dwangsommen betaalt; constaterende dat zowel het OLB (Openbaar Lichaam Bonaire) als het Ministerie van LNV niet handhavend lijkt op te treden, omdat de vergunning niet is ingetrokken op grond van het niet naleven van de vergunningsvoorwaarden door Chogogo; constaterende dat het hiermee sprake is van een legalisatie van onrechtmatige kustbebouwing; verzoekt de regering om in gesprek met het OLB te kijken welke ondersteuning nodig is om handhavend op te treden zodat Chogogo aan de vergunningsvoorwaarden voldoet, en gaat over tot de orde van de dag.”

Een tweede motie van de PvdD waarin het kabinet wordt verzocht de invoering van het ‘Ontwerpbesluit houdende inrichtingen- en activiteiten, milieueffectrapportage en de kwaliteit van toezicht en handhaving, ter bescherming van de fysieke leefomgeving op Bonaire, Sint Eustatius en Saba’ uit te stellen werd op verzoek van de indieners aangehouden.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.