Bonaire

Partij voor de Dieren wil uitstel nieuwe milieuregelgeving Caribisch Nederland

Den Haag – De Partij voor de Dieren wil dat de invoering in Caribisch Nederland van nieuwe milieuregelgeving wordt uitgesteld totdat toezicht en handhaving op orde zijn. Een motie met die strekking is bij de stemming dinsdag echter kansloos.

Op verzoek van de PvdD werd een zogeheten tweeminutendebat gewijd aan het ‘Ontwerpbesluit houdende inrichtingen en activiteiten, milieueffectrapportage en de kwaliteit van toezicht en handhaving, ter bescherming van de fysieke leefomgeving op Bonaire, Sint Eustatius en Saba.’

Staatssecretaris Vivianne Heijnen  (IenW) ontraadde de motie. Dat deed ze niet met een tweede motie van de PvdD waarin de regering wordt gevraagd in gesprek met het Bestuurscollege van Bonaire te kijken welke ondersteuning nodig is om handhavend op te treden zodat het Chogogo Resort aan de vergunningsvoorwaarden voldoet.

Heijnen meldde ook nog dat het onderzoek van de Inspectie Leefomgeving en Transport naar de effectiviteit van toezicht en handhaving op de BES-eilanden uiterlijk in mei naar de Kamer wordt gestuurd.

Letterlijk verslag van het tweeminutendebat

De voorzitter: We hebben een debat met een heel lange titel maar slechts één spreker. Het gaat om het tweeminutendebat Ontwerpbesluit houdende inrichtingen en activiteiten, milieueffectrapportage en de kwaliteit van toezicht en handhaving, ter bescherming van de fysieke leefomgeving op Bonaire, Sint Eustatius en Saba. De enige spreker is mevrouw Van Esch van de Partij voor de Dieren.

Esch (PvdD): Ik heb twee moties. Daarvoor wil ik eerst een vraag stellen. Ik ben benieuwd of de staatssecretaris concreet kan aangeven wanneer het ILT-onderzoek komt naar de effectiviteit van de lokale handhaving op de BES-eilanden. Wanneer is dat klaar en kunnen wij dat ontvangen? Dan twee moties;

De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat het doel van het IAS-BES is om de vergunningplicht zo veel mogelijk te vervangen door algemene regels, met een focus op handhaving daarvan; constaterende dat onderzoek van de Raad voor de rechtshandhaving stelt dat de handhaving van natuur- en milieuwetgeving op de BES-eilanden tekortschiet; overwegende dat het onverantwoord en onwenselijk is om de zorg voor de natuur te verschuiven naar tekortschietende handhaving; verzoekt de regering om invoering van het IAS-BES pas door te laten gaan wanneer de handhaving effectief, aantoonbaar en onomstotelijk is geborgd op de BES-eilanden,

en gaat over tot de orde van de dag.

De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat het koraal onomkeerbare schade heeft opgelopen door de uitspoeling van een deel van het kunstmatige strand van Chogogo Beach Resort; constaterende dat Chogogo zich niet houdt aan de vergunningsvoorwaarden, omdat het noch de keermuur ophoogt, noch de dwangsommen betaalt; constaterende dat zowel het OLB (Openbaar Lichaam Bonaire) als het ministerie van LNV niet handhavend lijkt op te treden, omdat de vergunning niet is ingetrokken op grond van het niet naleven van de vergunningsvoorwaarden door Chogogo; constaterende dat het hiermee sprake is van een legalisatie van onrechtmatige kustbebouwing; verzoekt de regering om in gesprek met het OLB te kijken welke ondersteuning nodig is om handhavend op te treden zodat Chogogo aan de vergunningsvoorwaarden voldoet, en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter: Het woord is aan de staatssecretaris.

Staatssecretaris Heijnen: Mevrouw Van Esch vroeg wanneer het ILT-onderzoek over de BES-eilanden klaar is. Wij sturen dat uiterlijk eind mei naar de Kamer toe.

Dan waren er twee moties. De eerste motie wil ik ontraden. De motie leidt tot uitstel van noodzakelijke milieuregels voor bedrijven en regels voor de kwaliteit van toezicht en handhaving. Op dit moment valt een zeer beperkt aantal bedrijven onder een verouderde hinderverordening. Met het IAB BES worden alle bedrijfsmatige activiteiten met moderne milieuregels gereguleerd. Die regels zijn ook nodig voor een effectieve handhaving. Het IAB biedt mij mogelijkheden om maatregelen te nemen als uit onderzoek van ILT zou blijken dat er sprake is van stelselmatige tekortkomingen. Het is daarom van groot belang dat het IAB BES zo snel mogelijk in werking treedt. Om die reden ontraad ik de motie.

Van Esch (PvdD): Ik vind het een beetje de omgekeerde wereld. We gaan milieuregels instellen die de focus op handhaving hebben terwijl we weten dat de handhaving nog niet goed is geregeld. Maar dan zou je toch, zoals wij vragen, eerst moeten regelen dat de handhaving goed is geregeld, voordat je kan overgaan tot het instellen van andersoortige regels? Feitelijk weten we al, onder andere door onderzoek, dat die handhaving nu nog helemaal niet goed gaat.

Heijnen: Als er stelselmatige tekortkomingen blijken, dan kunnen we dus ook naar aanleiding van het kader dat we nu gaan vastleggen, kijken wat we kunnen doen om verder te helpen. Maar als we geen kader hebben, dan hebben we ook niks om op te kunnen handhaven. We kunnen beter alvast dit hebben dan wat we nu hebben. Dan zijn we alweer een stap verder.

Van Esch (PvdD): Ik heb nog één vraag hierover, voorzitter, en dan rond ik echt af. Maar er is nu wel een kader. Er is namelijk gewoon een vergunningplicht. Je hebt nu gewoon een vergunningplichtmogelijkheid. Er is dus wel degelijk een kader; dat heet vergunningen.

Heijnen: Ja, maar er valt op dit moment maar een heel beperkt aantal bedrijven onder een verouderde hinderverordening. Nu, onder dat nieuwe IAB BES, gaan alle bedrijfsmatige activiteiten met moderne milieuregels gereguleerd worden. Dat is dus het voordeel. Daarom willen we het op deze manier doen. Dat is ook de reden dat ik de motie ontraad.

Ik hoop toch nog dat ik mevrouw Van Esch een beetje blij kan maken aan het einde van de avond, want zij vroeg mij in de tweede motie om in gesprek te gaan met het OLB om te kijken welke ondersteuning nodig is. Die motie wil ik graag oordeel Kamer geven.

De voorzitter: Tot zover dit debat. Dinsdag stemmen we over de moties.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.