Van Huffelen belooft Kamer: Geen onomkeerbare stappen op Statia

Den Haag – Staatssecretaris Van Huffelen heeft de Tweede Kamer vandaag per brief beloofd geen onomkeerbare stappen te zetten voordat het debat heeft plaatsgevonden dat de commissie voor Koninkijkrijksrelaties met haar wil over het teruggeven van het budgetrecht aan het Bestuurscollege en de Eilandsraad van Sint Eustatius.

Met name de VVD en het CDA vreesden dat de bewindsvrouw het tempo op weg naar herstel van de lokale democratie te hoog opvoerde en dat de Kamer daarbij het nakijken had. Gisteren besloot een verdeelde commissie met een nipte meerderheid een debat met Van Huffelen in te lassen. Dat wordt op 8 maart gehouden.

De brief van Van Huffelen

In de procedurevergadering van 22 februari jl. is gesproken over de voorhang van het concept Koninklijk Besluit houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van artikel 15 van de Wet herstel voorzieningen Sint Eustatius (beter bekend als fase 2.2). De vaste commissie voor Koninkrijksrelaties wenst meer duidelijkheid over hoe de Kamer de komende periode over het proces tot het tekenen van het Koninklijk Besluit wordt geïnformeerd. Hiertoe zal op korte termijn een commissiedebat worden ingepland. Middels deze brief informeer ik uw Kamer – vooruitlopend op dit debat – over de wijze waarop ik u in de komende periode zal informeren.

Er zijn drie criteria (voorwaarden) voor de overgang naar fase 2.2: de financiële processen dienen gedigitaliseerd en gecentraliseerd te zijn (a), de planning en controlecyclus dient conform de Wet financiën openbare lichamen BES (FinBES) te lopen (b) en alle acties uit het Plan van aanpak financieel beheer dienen gereed te zijn (c). Op 12 januari jl. heeft de regeringscommissaris mij geïnformeerd dat twee criteria (a en b) zijn afgerond. Deze brief is als bijlage meegezonden met het ontwerp-Koninklijk Besluit. Het laatste criterium, criterium c, is grotendeels afgerond. Nog voor de verkiezingen van 15 maart 2023 zal de regeringscommissaris mij informeren over de voortgang en behaalde resultaten betreffende de implementatie van criterium c. Deze voortgangsbrief zal ik met uw Kamer delen.

Ook na de verkiezingen zullen er nog verbeterstappen moeten worden doorgevoerd, dit is tevens opgenomen in het ontwerp-Koninklijk Besluit. Over het uitwerken en doorvoeren van deze verbeterstappen zijn reeds afspraken gemaakt met het OLE. Zo spoedig mogelijk na de verkiezingen zal ik met de nieuwgekozen gedeputeerden en eilandsraadleden in gesprek gaan en hen vragen zich te committeren aan het realiseren van deze verbeterstappen. Voor de overgang naar fase 2.2 is namelijk een breed commitment van het eilandbestuur noodzakelijk. Over de uitkomst van deze gesprekken en de beoogde datum van inwerkingtreding van het Koninklijk Besluit zal ik uw Kamer informeren.

In de Elfde voortgangsrapportage Sint Eustatius, die ik u voor het zomerreces zal toesturen, zal ik u tevens informeren over de resterende acties onder criterium c. Deze verbeterstappen worden vastgelegd in de nieuwe bestuurlijke afspraken die ik nog dit jaar met het nieuwe eilandbestuur zal ondertekenen. Zoals reeds besproken met de regeringscommissaris, ben ik bereid hen te blijven ondersteunen bij de uitvoering van deze verbeterstappen.

Ik zal, conform uw verzoek, geen onomkeerbare stappen zetten totdat het debat over fase 2.2 met u is gevoerd. Overigens vind ik het van belang om te onderstrepen dat tijdige helderheid over het proces en de uitkomst voor alle betrokkenen van groot belang is.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.