Cft tegen Sint Maarten: Zet verbeterproces door

Philipsburg – Het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) stelde in gesprek met de minister van Financiën van Sint Maarten vast dat Sint Maarten stappen voorwaarts zet in het verbeteren van het begrotingsproces. De Rijksministerraad (RMR) verzocht Sint Maarten om de begroting 2023 voor 31 maart 2023 vast te stellen. Deze begroting dient te voldoen aan de begrotingsnormen uit de Rijkswet financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Rft).

Volgens de Rft diende de begroting 2023 voor 15 december 2022 te zijn vastgesteld. Sint Maarten haalde deze deadline niet en heeft aangegeven de begroting 2023 zo snel als mogelijk bij de Staten in te dienen, zodat deze kan worden vastgesteld voor de door de RMR verzochte deadline van 31 maart 2023.

Investeringen

Het niveau van publieke investeringen van Sint Maarten is al langere tijd laag. Hierdoor laat Sint Maarten kansen onbenut om duurzame economische ontwikkeling te stimuleren. In 2022 was Sint Maarten voornemens om ANG 15 miljoen aan investeringen te financieren via de lopende inschrijving door Nederland. Doordat Sint Maarten in de vastgestelde begrotingswijziging 2022 een significant hoger tekort opnam dan door de RMR is toegestaan, kon het Cft niet positief adviseren bij het leningsverzoek. De regering werkt momenteel aan een adequate onderbouwing van de investeringen in de begroting 2023.

Zorg en sociale zekerheid

Sint Maarten zette in 2022 de eerste stappen om de tekorten bij de zorgfondsen terug te dringen. Zo is de loongrens voor de Ziektekostenverzekering en Ongevallenverzekering per 1 september 2022 verhoogd en startte Sint Maarten met een besparingsprogramma voor medicijnkosten. Met de ministerraad en het uitvoeringsorgaan Sociale en Ziektekostenverzekeringen besprak het Cft de voorgenomen hervormingen en het belang van een realistische en adequaat onderbouwde (meerjaren)begroting van de sociale fondsen. Met de introductie van een algemene ziektekostenverzekering per 1 januari 2024 verwacht Sint Maarten de tekorten bij de zorgfondsen structureel terug te dringen.

Verhoging belastingbaten

De belasting- en premiedruk van Sint Maarten is met circa 27 procent van het bruto binnenlands product internationaal gezien laag. Het Cft adviseert Sint Maarten op korte termijn een casinobelasting en een omzetbelasting op de particuliere import van goederen in te voeren. Sint Maarten werkt reeds aan een hervorming van de logeerbelasting op de verhuur van woningen aan toeristen. Ook wil Sint Maarten loterijverkooppunten betrekken in de belasting- en premieheffing. Tijdens het gesprek met de minister van Financiën benadrukte het Cft dat modernisering van het belastingstelsel en de Belastingdienst noodzakelijk is om de compliance te verbeteren. De uitwisseling en koppeling van data(bestanden) tussen uitvoeringsorganisaties is hierbij van groot belang.

Financieel beheer

Sint Maarten lichtte de afgelopen maanden verschillende financiële werkprocessen door en schoonde diverse (tussen)rekeningen op. In januari 2023 zijn de jaarrekeningen 2019 en 2020 vastgesteld. Hiermee is de achterstand met betrekking tot het opstellen en vaststellen van jaarrekeningen grotendeels ingelopen. De jaarrekening 2021 wordt naar verwachting op korte termijn vastgesteld. Ook werkt Sint Maarten aan het verkorten van het proces tot oplevering en controle van de jaarrekeningen. Het Cft benadrukt het belang van een duurzame implementatie van de verbeteringen die uit de projecten volgen om de kwaliteit van het financieel beheer structureel te verbeteren. Voldoende capaciteit hiervoor is van belang.

Per 1 februari 2023 is mevrouw Lidewijde Ongering benoemd als voorzitter van het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten, het College Aruba financieel toezicht en het College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Het Cft, in nieuwe samenstelling, bracht op 15 en 16 februari 2023 een bezoek aan Sint Maarten en voerde gesprekken met de Gouverneur, de Raad van Ministers, de minister van Financiën en de Staten van Sint Maarten. Het Cft sprak ook met het Uitvoeringsorgaan Sociale en Ziektekostenverzekeringen en de directeur van de Princess Juliana International Airport.

Op 13 februari 2023 bracht het College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Cft BES) een bezoek aan Saba waar het gesprekken voerde met het bestuurscollege en de eilandsraad en een bezoek bracht aan de bouwlocatie voor de nieuwe haven. Op 14 februari 2023 sprak het Cft BES op Sint Eustatius met het bestuurscollege en ontving het een rondleiding bij Global Terminal Investments Statia.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.