Gesprekken over coronaleningen van start

Den Haag – Deze week starten de voorbereidende ambtelijke besprekingen over de voorwaarden waaronder de op 10 oktober aflopende coronaleningen aan Curaçao, Aruba en Sint Maarten worden verlengd.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bevestigt dat het om bilaterale gesprekken gaat en de uiteindelijke onderhandelingsresultaten dus per land kunnen verschillen. Alle landen zetten in op tenminste gedeeltelijke kwijtschelding en voor het restant een lange looptijd tegen een lage rente.

Curaçao grijpt de gesprekken aan om gedaan te krijgen dat Nederland de gehele staatsschuld (ruim 4 miljard gulden) herfinanciert om zo de rentelast over alle uitstaande leningen te verlagen. Minister van Financiën Silvania beroept zich op een “afspraak” die hij met staatssecretaris Van Huffelen zou hebben gemaakt. Op de vraag of een dergelijke afspraak bestaat, wil het ministerie niet ingaan.

Echt spannend worden de gesprekken met Aruba. BZK bevestigt dat er nog altijd geen akkoord is over de Rijkswet Aruba financieel toezicht. Zonder die komt er een einde aan het toezicht door het College Aruba financieel toezicht. Hoewel het kabinet Wever-Croes in de onderhandelingen met Den Haag tot nu toe altijd aan het langste eind heeft getrokken, lijkt het ondenkbaar dat zonder een akkoord over de RAft een deal over de coronalening mogelijk is.

In de Tweede Kamer gaan stemmen op de landen in het vooruitzicht te stellen dat een substantieel deel van de coronaleningen stap voor stap kan worden kwijtgescholden naarmate de in de landspakketten vastgelegde hervormingen worden doorgevoerd. Uit rapportages van het Cft kan worden opgemaakt dat de hervormingen traag verlopen.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.