Bonaire

Cft opnieuw door Van Huffelen in hemd gezet

Kralendijk – Voor de tweede keer in korte tijd heeft staatssecretaris Van Huffelen (Koninkrijksrelaties) het College financieel toezicht in zijn hemd gezet.

De bewindsvrouw blijkt haar zegen te hebben gegeven aan de begroting 2023 van Bonaire terwijl deze in strijd met de wet (finBES) een tekort van 9 ton vertoont. Daarmee kiest ze de kant van het Bestuurscollege dat de aanbeveling van het Cft de begroting sluitend te maken negeerde. Een amendement van oppositiepartij PDB om de begroting alsnog in evenwicht te brengen te maken, werd door de coalitiepartijen MPB en UPB weggestemd.

In een persbericht naar aanleiding van het bezoek dat het college deze week aan Bonaire bracht, wordt nog eens benadrukt dat de lokale overheid er financieel warmpjes genoeg bij zit om aan het einde van het jaar juist geld over te houden. “Vanwege de extra ontvangsten uit de toeristenbelasting, de structurele verhoging van de vrije uitkering en het economisch herstel na de coronacrisis ziet het Cft geen noodzaak voor een begrotingstekort.”

Het Cft stelt tevens vast dat het Bestuurscollege de Eilandsraad onvoldoende informeert. “De informatie in de uitvoeringsrapportages was in 2022 meerdere malen te beperkt om voldoende inzicht in de financiële positie van Bonaire te verkrijgen. Daarnaast werd de procedure voor het wijzigen van de begroting zoals voorgeschreven door de Wet financiën openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, niet in alle gevallen nageleefd. Dit beperkt het inzicht in de stand van de begroting en beperkt het Cft in zijn beoordeling van de uitvoering van de begroting”, aldus het persbericht.

Enkele maanden geleden sloeg Van Huffelen het advies van het Cft in de wind om de Arubaanse regering via een aanwijzing te dwingen een rem te zetten op niet noodzakelijke uitgaven. Het land sloot 2022 af met een in de ogen van het Cft onnodig hoog tekort.

Persbericht Cft over bezoek aan Bonaire

Cft: “Evenwichtige en reële begroting van groot belang”

Kralendijk – Het College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Cft) heeft in gesprek met het bestuurscollege van Bonaire aandacht gevraagd voor het opstellen van een evenwichtige en reële begroting. Bonaire begroot in 2023 een begrotingstekort, na jaren begrotingsoverschotten te hebben gerealiseerd. Het is van belang dat Bonaire prioriteit geeft aan een meerjarig begrotingsevenwicht en een begroting opstelt waarin zowel de ambities van Bonaire als de uitvoeringskracht van het openbaar lichaam tot uiting komen.

Begroting 2023

De begroting 2023 is op 15 november 2022 door de eilandsraad van Bonaire vastgesteld, en vervolgens door de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties goedgekeurd. Bonaire presenteert in 2023 een begrotingstekort van USD 0,9 miljoen. In gesprek met het bestuurscollege van Bonaire benadrukte het Cft het belang van een evenwichtige en reële begroting. Vanwege de extra ontvangsten uit de toeristenbelasting, de structurele verhoging van de vrije uitkering en het economisch herstel na de coronacrisis ziet het Cft geen noodzaak voor een begrotingstekort. Het Cft wees daarbij ook op de voorlopige realisatiecijfers over 2022, die wijzen op een begrotingsoverschot over 2022 en vroeg daarbij aandacht voor een realistische begroting rekening houdend met de uitvoeringskracht van Bonaire.

Financieel beheer

Bonaire zette het afgelopen jaar belangrijke stappen om het financieel beheer te verbeteren. Zo is eind 2022 het grondbeleid vastgesteld en is ook de vaststelling van het kwijtscheldingsbeleid een goede stap vooruit. Ook stelde Bonaire een hernieuwd plan van aanpak op voor de verbetering van het financieel beheer. De deadline voor een goedkeurende accountantsverklaring bij de jaarrekening is in dit plan echter verschoven van 2022 naar 2023. Het Cft benadrukte het belang van deugdelijk financieel beheer en spoorde Bonaire aan ambitieuze doelen te blijven stellen.  

Het Cft vroeg ook aandacht voor de informatievoorziening door het bestuurscollege richting de eilandsraad en het Cft. De informatie in de uitvoeringsrapportages was in 2022 meerdere malen te beperkt om voldoende inzicht in de financiële positie van Bonaire te verkrijgen. Daarnaast werd de procedure voor het wijzigen van de begroting zoals voorgeschreven door de Wet financiën openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, niet in alle gevallen nageleefd. Dit beperkt het inzicht in de stand van de begroting en beperkt het Cft in zijn beoordeling van de uitvoering van de begroting.

Bonaire International Airport

De luchthaven vervult een belangrijke positie in de Bonairiaanse economie. In gesprek met de directie van Bonaire International Airport (BIA) heeft het Cft met belangstelling kennisgenomen van het Masterplan 2040, dat gericht is op het voldoen aan de internationale veiligheidsnormen en het toekomstbestendig maken van de luchthaven. In samenwerking met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het openbaar lichaam Bonaire, investeert de luchthaven daarom in modernisering van de platformen en in uitbreiding en modernisering van de terminal.

Per 1 februari 2023 is mevrouw Lidewijde Ongering benoemd als voorzitter van het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten, het College Aruba financieel toezicht en het College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Het Cft, in zijn nieuwe samenstelling, bracht op 7 februari 2023 een bezoek aan Bonaire en voerde gesprekken met het bestuurscollege, de eilandsraad en de directie van BIA.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.