Brede steun voor motie Wuite over tijdpad sociaal minimum BES-eilanden

Den Haag – Een motie van Tweede Kamerlid Jorien Wuite (D66) om de druk op het kabinet te houden vaart te maken van een sociaal minimum voor Caribisch Nederland is vandaag door een overgrote meerderheid aangenomen.

De tekst van de motie luidt als volgt: “De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat het sociaal minimum voor Caribisch Nederland in 2024 wordt vastgesteld; constaterende dat de minister voor Armoedebeleid tijdens het commissiedebat heeft toegezegd de resultaten van de herijking van het onderzoek sociaal minimum, voorafgaand aan de begrotingsbehandeling van SZW, te delen met de Kamer, maar tegelijkertijd heeft aangegeven niet te weten wanneer het feitelijk wordt ingevoerd; van mening dat voor een goede weging van de resultaten van het onderzoek het van belang is dat de Kamer tijdig wordt geïnformeerd over de scenario’s en een voorgenomen tijdspad voor de invoering van het sociaal minimum; verzoekt de regering bij het informeren over de onderzoeksresultaten gelijktijdig de Kamer te informeren over de mogelijke, onderbouwde scenario’s, inclusief kabinetsappreciatie, en met een voorgenomen tijdpad tot invoering van het werkelijk sociaal minimum voor Caribisch Nederland te komen, zodat de Kamer hierover met de minister, indien zij dat nodig acht, tijdig in debat kan gaan, en gaat over tot de orde van de dag.”

Minister voor Armoedebeleid Carola Schouten had eerder al – zij het met een voorbehoud – te kunnen leven met de motie: “Ik heb de Kamer toegezegd dat de commissie sociaal minimum zeer snel wordt ingesteld. Wij zullen dat per 1 maart doen. Die commissie heeft tijd nodig om dit goed uit te zoeken. We moeten sommige data bijna ter plekke ophalen, of zelfs nog in kaart brengen. Dat is best een klus. We hebben gezegd dat we het rapport voor de begrotingsbehandeling SZW zullen opleveren. De motie vraagt om vervolgens ook scenario’s, een kabinetsappreciatie en een tijdpad te schetsen. Zonder vooruit te lopen op de uitkomsten zie ik dat deze motie eigenlijk zegt: als het rapport er is, wacht er dan niet te lang mee om stappen te zetten; begin dan niet nog met nadenken. Mijn uitgangspunt is om zo snel mogelijk te proberen een sociaal minimum in Caribisch Nederland te realiseren. Het tijdpad zullen we bezien. Ik kan niet vooruitlopen op de uitkomsten. Met die disclaimer kan ik deze motie oordeel Kamer geven.”

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.