Wetgevingsoverzicht ‘comply or explain’ BES-eilanden naar Tweede Kamer

Den Haag – Staatssecretaris van Koninkrijksrelaties Van Huffelen heeft de Tweede Kamer een overzicht gestuurd van achterstallige wetgeving in Caribisch Nederland die in het kader van het principe ‘comply or explain’ met prioriteit alsnog moet worden ingevoerd.

Brief Van Huffelen

Ten tijde van de transitie van de Nederlandse Antillen is er voor gekozen om Nederlands-Antilliaanse wetgeving vaak slechts ‘technisch’ om te zetten in Nederlandse wetgeving. Daarbij werd toentertijd het principe van legislatieve terughoudendheid geïntroduceerd. Bij deze met name wetstechnische operatie werd het mede gelet op het absorptievermogen en insulaire karakter van de BES-eilanden onwenselijk geacht om ook meteen over te gaan tot een grote inhoudelijke wijzigingsslag.

Thans wordt – zoals ook in de kabinetsreactie uit 2019  op de Voorlichting van de Raad van State aangegeven – ingezet op de toepassing van het principe van ‘comply or explain’.

Ik heb de toepassing van het principe van ‘comply or explain’ verder toegelicht in mijn brief van 8 april 2022.  Daarbij heb ik toegezegd uw Kamer eind van dit jaar een overzicht te verstrekken met daarin opgenomen prioritaire (kader)wetgeving onder meer waar het achterstallig onderhoud betreft. Deze toezegging heb ik nog eens herhaald tijdens het debat ‘Governance Caribisch Nederland’ op 14 april 2022. 

Met deze brief doe ik mijn toezegging gestand om uw Kamer voor het eind van het jaar een zogenoemd wetgevingsoverzicht (zie bijlage) te sturen met daarin opgenomen de meest prioritaire wetgeving ten behoeve van Caribisch Nederland (CN).

Wetgevingsoverzicht

Het wetgevingsoverzicht dat thans voorligt is samen met de departementen tot stand gekomen, waarbij ook de openbare lichamen nadrukkelijk zijn betrokken. De in het wetgevingsoverzicht opgenomen wet- en regelgeving vloeit voort uit beleidsvoornemens en betreft niet alleen voorstellen die specifiek CN betreffen maar ook voorstellen die mede of gedeeltelijk op CN betrekking hebben. In dit overzicht van CN-wetgeving wordt ook de wetgeving opgenomen die noodzakelijk is voor de uitvoering van verdragen in CN.

Elke bewindspersoon heeft de mogelijkheid om in het overzicht eigen accenten en prioriteringen aan te brengen. Doel van het overzicht is vooral om CN te laten weten welke wet- en regelgeving op de korte en middellange termijn tot stand wordt gebracht en om bewustwording binnen de rijksoverheid te bevorderen.

Om de daartoe wenselijke uitvoeringskracht en -capaciteit binnen CN en de departementen niet op één moment teveel te belasten wordt ervoor gekozen om bij de uitvoering van het principe van ‘comply or explain’ gefaseerd te werk te gaan.

Het thans voorliggende wetgevingsoverzicht bevat prioritaire (kader)wetgeving onder meer op het gebied van het wegwerken van ‘achterstallig onderhoud’.

•          Achterstallig onderhoud

Het wetgevingsoverzicht bevat in eerste instantie wetgeving als gevolg van ‘achterstallig onderhoud’. Zoals eerder aangegeven is per 10-10-10 wet- en regelgeving in werking getreden die voornamelijk ziet op de staatsrechtelijke inbedding van de openbare lichamen als onderdeel van Nederland.

Bij de wetgeving die wordt opgenomen in het wetgevingsoverzicht wordt voornamelijk gedacht aan wetgeving die thans ‘het meest noodzakelijk’ is. Dit is afhankelijk van de bijdrage die een voorstel kan leveren aan een gelijkwaardiger voorzieningenniveau en van de mate waarin bestaande knelpunten in CN kunnen worden weggenomen. Bij het wegwerken van ‘achterstallig onderhoud’ moet ook gedacht worden aan het opstellen van uitvoeringswetgeving voor verdragen die, vanwege het uitblijven van die wetgeving, nog niet gelden voor CN, maar wel voor Europees Nederland. Op het gebied van de mensenrechtenverdragen wordt hier al aan gewerkt.

•          Kaderwetgeving: Teneinde op een efficiëntere wijze wet- en regelgeving voor CN op te stellen is op sommige terreinen bepaalde algemene wetgeving nodig. Daarbij wordt onder meer gedacht aan onderdelen van de Algemene wet bestuursrecht. Deze wetgeving is benodigd om de – zoals hiervoor vermeld – vaak slechts technisch omgezette Nederlands-Antilliaanse wet- en regelgeving beter te laten aansluiten op Europees-Nederlandse wetgeving.

Daarnaast zal ook voor de wat langere termijn gekeken worden welke Europees-Nederlandse wet- en regelgeving van toepassing moet worden verklaard in CN. Over de wijze waarop ik deze informatie met uw Kamer ga delen, bericht ik u nader.

Zoals vermeld, zijn bij het opstellen van het wetgevingsoverzicht de openbare lichamen en enkele stakeholders uitdrukkelijk betrokken. Het Ministerie van BZK ondersteunt, indien gewenst, de openbare lichamen ten tijde van de uitvoering en de implementatie van de betreffende wetgeving met juridische kennis en expertise.

Tot slot

In de afgelopen periode zijn ambtelijk en bestuurlijk met de openbare lichamen en de departementen vele gesprekken gevoerd ter voorbereiding van het opstellen van het wetgevingsoverzicht. Het heeft naar mijn mening geresulteerd in een overzicht, waarbij de meest vooraanstaande onderwerpen ter hand zijn of worden genomen. Dit laat onverlet dat de toepassing van het principe van ‘comply or explain’ een continu proces is met als uiteindelijk doel het voor de openbare lichamen realiseren van een gelijkwaardiger voorzieningenniveau. 

Klik HIER voor het wetgevingsoverzicht comply or explain

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.