Geen gedoogbeleid softdrugs in Caribisch Nederland

Den Haag – Er komt geen gedoogbeleid voor softdrugs in Caribisch Nederland. Dat heeft minister van Justitie en Veiligheid Yeşilgöz-Zegerius besloten.

Een voorgenomen ‘verkenning’ naar harmonisering van softdrugsbeleid en -regelgeving op de BES-eilanden met die in Europees Nederland is afgeblazen omdat er bij de autoriteiten op Bonaire, Sint Eustatius en Saba geen draagvlak is.  

Brief minister Yeşilgöz-Zegerius
Met deze brief reageer ik op uw verzoek d.d. 9 november 2021 m.b.t. een verkenning van de harmonisering van softdrugsbeleid en -regelgeving Caribisch Nederland. U geeft daarbij aan dat u zou willen dat de verkenning in ieder geval behelst: 1. Diverse rondetafelgesprekken binnen de gemeenschap; 2. Interviews met stakeholders zoals politie, openbaar ministerie, medewerkers van het kabinet van de gezaghebber op handhaving en toezicht en openbare orde en veiligheid en zorginstellingen zoals mental health caribbean, het ziekenhuis en de openbare gezondheidsdienst; 3. Gesprekken met de eilandsraad van Bonaire en Sint Eustatius om te kijken hoe zij hierin staan. Naar aanleiding van uw verzoek heeft op 15 september 2022 op ambtelijk niveau een gesprek plaatsgevonden tussen medewerkers van het ministerie van Justitie en Veiligheid, het Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN), het Openbaar Ministerie (OM BES) en een vertegenwoordiger van het openbaar lichaam Saba. Tijdens deze bijeenkomst is aangegeven dat ook binnen de kaders van de huidige Opiumwet 1960 BES het in principe mogelijk is een gedoogbeleid in te voeren op Saba, en daarmee uitvoering te geven aan een harmonisering van het softdrugsbeleid. De gedoogcriteria zoals die ook in Europees Nederland gelden, dienen dan opgenomen te worden in beleidsregels. Vervolgens is na het gesprek op 15 september 2022 dit onderwerp verder besproken in de driehoeksoverleggen van de drie eilanden. Draagvlak op Bonaire en Sint Eustatius is een belangrijke voorwaarde voor de verkenning. Elke driehoekspartner (openbaar lichaam Bonaire, openbaar lichaam Sint Eustatius, openbaar lichaam Saba, KPCN, Koninklijke Marechaussee en OM BES) heeft een negatief advies gegeven over een mogelijk gedoogbeleid. Op basis van de driehoeksoverleggen kan ik niet anders dan concluderen dat de steun voor het invoeren van een gedoogbeleid ontbreekt en dat een volledige harmonisering dus niet gewenst is. Het ligt dan ook niet in de rede om vanuit het ministerie een verdere verkenning te doen of daartoe een opdracht uit te zetten. Overigens is het ook in Europees Nederland niet toegestaan of gedoogd om thuis cannabis te verbouwen. Het telen van cannabis is strafbaar op grond van de Opiumwet. Als er maximaal vijf planten worden aangetroffen door de politie, dan wordt in beginsel niet vervolgd door het OM. De richtlijnen voor het vervolgingsbeleid voor de Opiumwet zijn vastgelegd in de Aanwijzing Opiumwet van het OM. De aangetroffen 5 planten kunnen echter wel in beslag worden genomen. Voor grotere hoeveelheden is de richtlijn dat er wel strafrechtelijk wordt opgetreden. In uw brief refereert u tevens aan het wetsvoorstel tot wijziging van de Opiumwet 1960 BES, waarmee beoogd wordt een sluitingsbevoegdheid voor de gezaghebber te creëren, overeenkomstig de bevoegdheid die de Europees Nederlandse burgemeester heeft op grond van artikel 13b Opiumwet. Het betreffende wetsvoorstel beoogt in de Opiumwet 1960 BES de bevoegdheid voor de gezaghebbers van de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba te creëren om woningen, lokalen of daarbij behorende erven te sluiten als daarin of daarop drugs worden verkocht, afgeleverd of verstrekt, dan wel daartoe aanwezig zijn. De voorgestelde bevoegdheid ziet ook op strafbare voorbereidingshandelingen en is in overleg met de openbare lichamen vormgegeven. Het conceptwetsvoorstel is in consultatie geweest en recent is het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State ontvangen. Dit advies wordt nu bestudeerd en verwerkt.
error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.