Centrale Bank: Herstel economie Curaçao en Sint Maarten vertraagt in 2023

Willemstad/Philipsburg – De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) heeft haar Economisch Bulletin voor december 2022 uitgebracht met daarin een voorlopige groeiprognose voor Curaçao en Sint Maarten over 2022 en de vooruitzichten voor 2023. ‘Ondanks een verslechterd extern klimaat door onder meer een aanhoudend hoge inflatie, strengere financieringsvoorwaarden en overloopeffecten van de oorlog in Oekraïne, heeft het herstel van de monetaire unie na de COVID-19 pandemie zich in 2022 voortgezet. De groei werd zowel in Curaçao als in Sint Maarten ondersteund door een toename van het verblijfstoerisme. Curaçao boekte een reële bbp-groei van 5,9%, terwijl de economie van Sint Maarten met 5,1% groeide’, aldus de president van de CBCS, Richard Doornbosch.

Ten opzichte van de vooruitzichten van september is de prognose voor Curaçao met 0,4 procentpunt naar boven bijgesteld als gevolg van een sterker dan verwachte opleving van het verblijfstoerisme in de tweede helft van 2022. Voor Sint Maarten werd de raming daarentegen met 0,7 procentpunt naar beneden bijgesteld als gevolg van een trager dan verwacht herstel van zowel het verblijfstoerisme als het cruisetoerisme en vertragingen bij wederopbouwprojecten, met name de internationale luchthaven Prinses Juliana en het ziekenhuis.

De geraamde reële bbp-groei van Curaçao in 2022 was het resultaat van een stijging van de netto buitenlandse vraag, gematigd door een daling van de binnenlandse vraag. ‘De netto buitenlandse vraag steeg in reële termen aangezien de hogere importrekening overtroffen werd door de toename van de export van goederen en diensten. Tegelijkertijd kromp de binnenlandse vraag door de lagere particuliere consumptie, aangezien de koopkracht van de consument door de hogere inflatie werd aangetast. Een stijging van de particuliere investeringen, met name in de sectoren toerisme, groot- en detailhandel, nutsbedrijven en onroerend goed, in combinatie met een lichte stijging van de overheidsuitgaven, matigde echter de daling van de binnenlandse vraag’, aldus Doornbosch.

In Sint Maarten werd de groei gedragen door de netto buitenlandse vraag en, in mindere mate, de binnenlandse vraag. ‘De netto buitenlandse vraag droeg positief bij aan het reële bbp dankzij een sterke stijging van de export van goederen en diensten. Met name de deviezeninkomsten uit het verblijfstoerisme stegen in de eerste helft van 2022 sterk, hoewel ze in de tweede helft van het jaar afvlakten. De stijging van de netto buitenlandse vraag werd echter getemperd door een stijging van de invoer van goederen en diensten, voornamelijk als gevolg van hogere toeristische uitgaven en hogere particuliere investeringen’, aldus de CBCS-president. ‘De binnenlandse vraag steeg door een toename van zowel de particuliere als de overheidsuitgaven. De stijging van de particuliere uitgaven was het gevolg van hogere investeringen in onder meer grote commerciële en

residentiële projecten, maar werd getemperd door een lagere consumptie omdat de consumentenvraag door de inflatie werd gedrukt. Tegelijkertijd stegen de overheidsuitgaven, ondersteund door de overheidsconsumptie, terwijl de investeringen als gevolg van de budgettaire beperkingen bleven dalen’, vervolgde hij.

Verwacht wordt dat de groei in 2023 in de gehele monetaire unie zal afzwakken aangezien de omstandigheden wereldwijd naar verwachting moeilijk zullen blijven. In lijn met de verwachte lagere reële bbp-expansie bij de belangrijkste handelspartners van de monetaire unie is de groeiprognose voor 2023 van zowel Curaçao als Sint Maarten ten opzichte van de vooruitzichten van september 2022 naar beneden bijgesteld. ‘Voor Curaçao is die met 0,2 procentpunt verlaagd tot 2,7%. Op Sint Maarten zal de reële economische groei naar verwachting vertragen tot 3,3%, wat een neerwaartse bijstelling met 0,3 procentpunt inhoudt. Hoewel de inflatie nog steeds hoog zal blijven, zal deze naar verwachting dalen tot 4,5% voor Curaçao en 4,2% voor Sint Maarten’, stelt de CBCS-topman.

De CBCS heeft ook de macro-economische effecten berekend van de hervatting van de raffinageactiviteiten in Curaçao in het tweede kwartaal van 2023. ‘In dit zogenaamde impactscenario wordt verwacht dat in 2023 het reële bbp in Curaçao met 5,9% zal toenemen. Dit is 3,2 procentpunten hoger dan in het basisscenario waarin de heropening van de raffinaderij niet wordt meegenomen. Op middellange termijn zal de verwachte reële bbp-groei in het impactscenario gemiddeld 3,5 procentpunten hoger blijven dan in het basisscenario over dezelfde periode, aangezien de raffinage- en investeringsactiviteiten van de raffinaderij naar verwachting geleidelijk zullen toenemen’, aldus Doornbosch.

Ook al mag worden geconcludeerd dat een hervatting van de raffinageactiviteiten op Curaçao de economische vooruitzichten op middellange termijn aanzienlijk zal verbeteren, zoals blijkt uit de verwachte toename van de economische activiteit en werkgelegenheid, waarschuwt Doornbosch dat de economische resultaten van verschillende factoren zullen afhangen, waaronder de ontwikkeling van de internationale prijzen voor ruwe olie. ‘Bovendien zullen sterke schommelingen in de internationale prijzen voor ruwe olie met het geplande bedrijfsmodel tot grotere fluctuaties op de lopende rekening van de betalingsbalans leiden, wat risico’s inhoudt voor de externe stabiliteit’, besluit Doornbosch.

Lees HIER het Economisch Bulletin

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.