Van Huffelen negeert verwijt niet daadkrachtig te zijn

Den Haag – Staatssecretaris van Koninkrijksrelaties Van Huffelen gaat niet inhoudelijk in op de kritiek van de fractieleider van de Arubaanse partij Accion 21 Mansur dat zij het advies van het College financieel toezicht het kabinet Wever-Croes een aanwijzing te geven naast zich neer heeft gelegd.

De bewindsvrouw beperkt zich tot de formele verklaring dat het Arubaanse tekort over 2022 onder het door haar bepaalde maximum blijft. Het verwijt van Mansur dat Van Huffelens voorganger Knops zich wel daadkrachtig opstelde, negeert ze. Opmerkelijk is de achterliggende ambtelijke ‘beslisnota’. Daarin is een groot deel weggelakt omdat “het informatie betreft die relevant kan zijn voor onderhandelingen met Aruba.”

Antwoord Van Huffelen

Geachte heer Mansur,

Ik heb kennisgenomen van uw brief van 24 oktober waarin u zich uitspreekt over de gevolgen van het niet-opvolgen van het CAft-advies om Aruba een aanwijzing te geven. Graag verwijs ik u naar de bijgevoegde brief van 21 oktober aan de Tweede Kamer over de besluitvorming van de RMR van 21 oktober jl.

Hoewel er nog steeds ernstige zorgen zijn over de houdbaarheid van de overheidsfinanciën van Aruba, heeft de Rijksministerraad geconstateerd dat Aruba door (aangekondigde) verbeteringen in de begroting van na het CAft-advies, alsnog aan de afgesproken begrotingsnorm voor 2022 voldoet. Gelet hierop heeft de Rijksministerraad besloten Aruba geen aanwijzing te geven.

In mijn brief hierover aan de regering van Aruba heb ik de zorgen van de Rijksministerraad overgebracht over de staat van de overheidsfinanciën van Aruba en de regering verzocht de aangekondigde wijzigingen via een begrotingswijziging op te nemen in de begroting 2022.

Ook heb ik omwille van de bewoners van Aruba uw regering met klem verzocht toe te werken naar een begrotingsoverschot met het oog op de schuldpositie.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.