Nieuwe poging kinderopvang in Caribisch Nederland gratis te maken

Den Haag – Tweede Kamerlid Don Ceder (ChristenUnie) gaat een nieuwe poging doen om de kinderopvang in Caribisch Nederland gratis te maken. Hij zal daartoe morgen in de voortzetting van het debat over de begroting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een motie indienen.

Ceder heeft zich verzekerd van de steun van enkele andere fracties dus de motie zou het wel eens kunnen halen. “De sociaal-economische situatie daar is zorgelijk. Een mogelijkheid om de lasten voor gezinnen te verlichten zijn de kosten voor de kinderopvang op de BES. Daarom zal ik hier met een aantal partijen een motie voor indienen”, aldus het Kamerlid.

Tot nu toe wil het kabinet geen uitzondering maken voor de BES-eilanden, ook al is inmiddels berekend dat de uitvoeringskosten om een eigen bijdrage van ouders te incasseren vrijwel gelijk zijn aan de kosten van het volledig gratis maken van de kinderopvang in het Caribisch deel van het land. Overigens is in de Grondwet (artikel 132a) geregeld dat voor de eilanden afgeweken kan worden van nationaal beleid. Deze regel is sinds 2010 door de kabinetten Rutte vooral in het nadeel van de inwoners van Bonaire, Sint Eustatius en Saba toegepast.

D66-Kamerlid Hülya Kat: “Er ligt een grote opdracht om armoede en schulden te halveren voor 2030 in heel Nederland, dus ook op Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Daarom is het ook belangrijk dat de herijking van het sociaal minimum voor september 2023 naar de Kamer komt, zeg ik mede namens mijn collega Wuite, juist om die keuzes te kunnen maken voor de begroting van 2024.”

Sylvana Simons (BIJ1): “Discriminatie vormt voor miljoenen mensen een obstakel om volwaardig mee te kunnen doen in deze samenleving, een samenleving die niet ophoudt bij de grenzen van Europees Nederland, maar zich uitstrekt tot ver voorbij de Atlantische Oceaan. Juist op Bonaire, Statia en Saba uit discriminatie zich direct in ongelijkwaardig beleid en ongelijkwaardige levensomstandigheden. Juist daar heeft Nederland eeuwenlang de bestaanszekerheid van inwoners actief ondermijnd, onmogelijk gemaakt en bedreigd. Ondanks dat er met deze bewindspersonen gelukkig langzaam het besef komt dat er op z’n minst een morele verplichting bestaat om dat eeuwenlange onrecht te repareren, zetten we toch door met een fictief ijkpunt voor het sociaal minimum. Daarom vraag ik de ministers opnieuw om helder uiteen te zetten hoe dat fictieve ijkpunt zich verhoudt tot het werk dat de nog aan te stellen commissie moet doen ten aanzien van het sociaal minimum. In navolging van eerdere partijen wil ik ook weten wat de huidige stand van zaken is omtrent het gratis maken van de kinderopvang op de eilanden en andere regelingen van het socialezekerheidsstelsel. Want zowel in Europees Nederland als op Bonaire, Statia en Saba regeert de overheid aan de hand van het idee dat arbeid de enige weg is om je bestaansrecht te verdienen. Mijn partij vindt dat volstrekt onrechtvaardig en ziet hoe dat idee enorme groepen volledig buitensluit. Het creëert discriminatie van hen die niet kunnen werken, bijvoorbeeld mensen met een beperking of een chronische ziekte. De bijstand en andere uitkeringen en voorzieningen zijn geen tijdelijke overbrugging die we liever kwijt dan rijk zijn en waar we allemaal harde sancties en tegenprestaties voor moeten eisen. Het is onze plicht om te voldoen aan — u raadt het al — het zorgen voor de bestaanszekerheid.”

Donderdag wordt het debat voortgezet. Dan komen eerst de ministers Van Gennip en Schouten aan het woord.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.