D66-Kamerleden herinneren ministers aan bestaan Caribisch Nederland

Den Haag – Voor bewindslieden en hun ambtenaren blijft het lastig te beseffen dat Bonaire, Sint Eustatius en Saba bij het land Nederland horen.

Ondanks de plechtige belofte de eilanden niet over het hoofd te zien bij het maken van beleid gebeurt dat toch nog aan de lopende band, zoals onlangs nog in de Kamerbrief over het rapport Nationale aanpak Klimaatadaptie gebouwde fase. Voor de Kamerleden Faissal Boulakjar en Jorien Wuite (beiden D66) reden minister voor Natuur en Stikstof Van der Wal-Zeggelink, minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening De Jonge en minister van Infrastructuur en Waterstaat Harbers te herinneren aan het bestaan van Caribisch Nederland en het zogeheten comply or explain-principe:

  1. Bent u bekend met het “comply or explain”–principe dat van toepassing is op beleid- en besluitvorming voor Caribisch Nederland? Kunt u toelichten op welke wijze dit principe is toegepast op de Nationale aanpak Klimaatadaptie gebouwde omgeving? Wat was het resultaat?
  2. Deelt u de mening dat de door u geschetste problematiek als gevolg van klimaatverandering, evenzeer en misschien wel met een nog grotere urgentie geldt voor het Caribisch deel van het Koninkrijk der Nederlanden en kunt u dit antwoord nader toelichten? Zo nee, waarom niet?
  3. Kunt u nader toelichten of het vaststellen van een aanpak voor klimaatadaptatie in de gebouwde omgeving een rijkstaak of eilandelijke taak is? Kunt u dit nader toelichten?
  4. Kunt u toelichten waarom u, zoals aangekondigd in de Kamerbrief, wel in overleg treedt met provincies, gemeenten en waterschappen, maar de openbare lichamen van Bonaire, Sint-Eustatius en Saba niet in het rijtje van beoogde overlegpartners zijn opgenomen?
  5. Bent u bereid om alsnog de openbare lichamen te betrekken bij de uitwerking van de aangekondigde aanpak? Zo nee, waarom niet?
  6. De minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening heeft eerder dit jaar een bezoek gebracht aan Caribisch Nederland, en heeft per brief de Kamer geïnformeerd en toegezegd om een ruimtelijk ontwikkelingsprogramma op te stellen voor Caribisch Nederland. Wanneer wordt de Kamer geïnformeerd over de beleidsagenda Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening Caribisch Nederland, welke stappen heeft u intussen gezet en wat is het verdere tijdpad?
error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.