Bonaire

Kabinet: Gevolgen klimaatverandering voor Bonaire “zorgelijk”

Den Haag – De resultaten van het onderzoek van de Vrije Universiteit Amsterdam naar de gevolgen voor Bonaire van klimaatverandering zijn “zorgelijk”, schrijft staatssecretaris Van Huffelen (Koninkrijksrelaties) vandaag aan de Tweede Kamer mede namens de ministers voor Klimaat en Energie Jetten en Infrastructuur en Waterstaat Harbers.

De onderzoekers waarschuwen voor het risico op overstromingen door regenval en zeespiegelstijging, maar het belangrijkste verwijt is dat het kabinet die dreiging onvoldoende serieus neemt. Van Huffelen gaat daar in haar brief niet op in. Wel kondigt zij aan dat in 2023 “een bredere beoordeling plaatsvindt van de gevolgen van klimaatverandering voor de eilanden op basis van bestaand en nieuw onderzoek.” Het initiatief van het Bestuurscollege van Bonaire een Klimaattafel op te richten krijgt, als het aan Van Huffelen en Jetten ligt, navolging op Sint Eustatius en Saba.

Niet genoeg

Greenpeace Nederland, opdrachtgever van het VU-onderzoek, reageert teleurgesteld op de reactie van het kabinet. “De plannen van het kabinet om de energietransitie op Bonaire te bespoedigen en meer onderzoek te doen zijn een stap in de goede richting, maar bij lange na niet genoeg voor fundamentele verduurzaming op de BES-eilanden”, aldus Dewi Zloch, expert Klimaat en Energie bij Greenpeace Nederland.

“Met deze plannen wordt Bonaire nog niet beschermd tegen de klimaatcrisis. Dat kan alleen als de Nederlandse overheid in samenspraak met de inwoners van Bonaire met een echt adaptatieplan komt. Ook moet de wereldwijde CO2-uitstoot zo snel mogelijk naar beneden en dat betekent dat Nederland daarvoor alles moet doen wat mogelijk is. Maar daar lezen we niets over in deze reactie. Nederland is historisch gezien een grote vervuiler en in deze reactie zien wij geen plannen om de uitstoot snel genoeg omlaag te brengen.”

De brief van Van Huffelen en Jetten

Met deze brief reageer ik mede namens de minister voor Klimaat en Energie en de minister van Infrastructuur en Waterstaat op het verzoek van 8 juni 2022 de vaste Kamercommissie voor Koninkrijkrelaties om een reactie op de brief van Greenpeace Nederland over “Greenpeace review on the impacts of climate change on the Dutch Caribbean island Bonaire’; Futuro di Boneiru” en het verzoek van 6 oktober 2022 van de vaste Kamercommissie voor Koninkrijkrelaties om een reactie op het rapport van IVM en VU ‘De impact van klimaatverandering op Bonaire’ van Greenpeace Nederland.

De resultaten van het onderzoek zijn zorgelijk, niet in de minste plaats voor de inwoners van Bonaire. Ook eerdere rapporten laten zien dat Caribisch Nederland niet ontkomt aan de gevolgen van klimaatverandering (zie bijvoorbeeld ook Kamerstuk 30 825, nr. 218 over de staat van instandhouding van de natuur in Caribisch Nederland). De gevolgen van klimaatverandering voor Bonaire zijn inmiddels zichtbaar, in het bijzonder voor de afname van het koraal. Klimaatverandering raakt een breed spectrum van thema’s en maatschappelijke functies waarvan de belangrijkste zijn: bescherming tegen overstromingen, gevolgen van wateroverlast, droogte, zoetwatervoorziening, functioneren van netwerken, biodiversiteit.

Het kabinet werkt samen met Caribisch Nederland aan klimaatmitigatiedoelen en verduurzaming. Het concreet maken van de risico’s en gevolgen van klimaatverandering en het identificeren van adaptatiemaatregelen is, net als voor de Europees Nederlandse gemeenten ook voor Caribisch Nederland van belang. Daarbij moet rekening worden gehouden met het feit dat de ligging, uitgangssituatie en aard van te voorziene risico’s verschillen tussen Caribisch en Europees Nederland en zelfs tussen de eilanden onderling. In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat werkt het KNMI aan nationale klimaatscenario’s. Hierin wordt ook Caribisch Nederland meegenomen, waarbij er gekeken wordt naar zeespiegelstijging, ontwikkeling van stormen en droogteperiodes. Eerder is al in het kader van het kennisprogramma zeespiegelstijging door het KNMI een quick scan uitgevoerd naar het tempo van zeespiegelstijging in Caribisch Nederland. Ook het uitvoeren van stresstests en risicodialogen is van belang om risico´s verder in kaart te brengen en gerichte adaptatiestrategieën op te stellen. Hoewel de gemeenten en openbare lichamen hier zelf verantwoordelijk voor zijn, heeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat aangeboden de openbare lichamen hierbij te ondersteunen.

In het kader van het Natuur en Milieu Beleidsplan (NMBP) zal daarnaast in 2023 een bredere beoordeling plaatsvinden van de gevolgen van klimaatverandering voor de eilanden op basis van bestaand en nieuw onderzoek. In het kader van het NMBP is ook een traject gestart om te komen tot een Ruimtelijke ontwikkelingsprogramma, waarin ook rekening gehouden wordt met klimaatverandering. Dit plan zal in 2023 gereed zijn. Bovendien is Bonaire voornemens een klimaattafel op te zetten. Hierin zal zowel klimaatmitigatie als klimaatadaptatie worden meegenomen. De minister voor Klimaat en Energie stelt hiervoor een kwartiermaker aan, die ook zal kijken naar de mogelijkheden voor een klimaattafel op Saba en Sint Eustatius.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.