1 op de 5 in Caribisch Nederland niet ‘digivaardig’

Den Haag – Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft zijn ‘informatieplan’ naar de Tweede Kamer gestuurd met daarin uitgebreid aandacht voor Caribisch Nederland.

Versterken van de digitale samenleving op het Caribisch deel van het Koninkrijk


De bedoeling
Burgers en bedrijven in Caribisch Nederland moeten op een gelijkwaardig niveau kunnen meedoen in de digitale samenleving. Dat is vaak nog niet het geval. Overheidsdienstverlening is nog niet optimaal en de digitale over-heid staat nog in de kinderschoenen. Mensen moeten nog vaak naar over-heidsloketten toe en stukken schriftelijk indienen. Dit is tijdrovend en fout-gevoelig. Wat al wel digitaal geregeld kan worden, gebeurt nog niet altijd met veilige inlogmiddelen. Daarnaast heeft pas zo’n 85% van de burgers toegang tot internet in het huishouden, is waarschijnlijk 1 op de 5 burgers niet digivaardig en wordt vooral op Saba en Sint Eustatius internet als duur, langzaam en instabiel ervaren. Op deze punten moeten we een inhaalslag maken. We gaan privacy beter borgen en we gaan investeren in de digitale samenleving. In de Caribische Landen binnen het Koninkrijk spelen soort-gelijke vraagstukken, waarmee we ze gaan helpen.
Doel
De dienstverlening van de overheid op Caribisch Nederland op een gelijk-waardig niveau brengen als in Europees Nederland, zowel digitaal als fysiek. Ook verzekeren we de toegang tot het internet in Caribisch Nederland zodat iedereen – alle burgers en bedrijven vaardig en veilig mee kunnen doen in het digitale leven. Door middel van een Groeifondspropositie proberen we de ook de bredere transitie naar digitale samenleving op gang te helpen. We faciliteren ook de Caribische Landen binnen het Koninkrijk in hun tran-sitie naar digitale samenleving.
Acties de komende jaren
• We pakken de fysieke en digitale dienstverlening aan, zodat overheids-dienstverlening toegankelijk en hoogwaardig is voor burgers en bedrijven. Dit wordt verplicht, zoveel mogelijk op basis van dezelfde (wettelijke) normen als die gelden voor Europees Nederland.
• We schaffen dus ook de verplichtingen af die in Europees Nederland al niet meer gelden. Bijvoorbeeld wettelijke vereisten om persoonlijk te verschijnen waar dat niet strikt noodzakelijk is. Ook maken we herge-bruik van gegevens uit de bevolkingsregistratie mogelijk, zodat de eis om een uittreksel te overleggen bij het aanvragen van andere diensten van de overheid kan vervallen.
• We regelen dat studenten vanuit het Caribisch deel van het Koninkrijk vanaf het studiejaar 2023-2024 vóór hun komst naar Nederland een burgerservicenummer krijgen, zodat ze makkelijker voorzieningen kunnen aanvragen.
• We voeren in de komende jaren het Burgerservicenummer in voor Ca-ribisch Nederland en werken aan de adreskwaliteit van de persoonsad-ministratie. Met het BSN wordt dienstverlening eenvoudiger.
• We bouwen met de Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN), de moeder-departementen van de dienstonderdelen binnen RCN en de Openbaar Lichamen van de eilanden aan een fundament voor verbetering van de digitale diensten. Als eerste stap wordt er een onderzoek gestart, op basis waarvan we in 2023 besluiten nemen.
• Per direct wordt er een CIO-office voor de Rijksdienst Caribisch Nederland en het SSO Caribisch Nederland ingesteld, die als taak heeft om initiatieven in het digitale domein te stimuleren en mede te zorgen dat deze worden uitgevoerd.
• We werken aan de infrastructuur en internettoegang in Caribisch Nederland en de betaalbaarheid en stabiliteit van internettoegang. Ook gaan we digitale vaardigheden van burgers en bedrijven vergroten en versterken we de privacy en cyberveiligheid.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.