Cft maant Sint Maarten vaart te maken met begroting 2023

Philipsburg – Het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) heeft in recente gesprekken met Sint Maarten erop aangedrongen dat de begrotingswijziging 2022 en de begroting 2023 op korte termijn worden vastgesteld.

De begrotingswijziging 2022 bevat een bedrag van ANG 15,4 miljoen aan investeringen, waarbij Sint Maarten gebruik wil maken van de lopende inschrijving door Nederland. Gerichte investeringen leveren een bijdrage aan een duurzame economische groei. Verder geeft de Rijkswet financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten aan dat Sint Maarten voor 15 december 2022 een vastgestelde begroting 2023 moet hebben. Deze begroting dient een evenwicht op de gewone dienst te hebben.

De economie van Sint Maarten groeide in 2021 met 8 procent. Het Internationaal Monetair Fonds verwacht voor 2022 een economische groei van 7,5 procent. De groei wordt grotendeels veroorzaakt door het herstel van het toerisme. Sint Maarten zou dit economisch herstel de komende jaren moeten benutten om de overheidsfinanciën op orde te brengen en aflossingsverplichtingen na te komen.

Begroting 2022 en 2023

Sint Maarten stelde in juni een wijziging voor op de begroting 2022. Hiermee werd het tekort op de gewone dienst teruggebracht tot ANG 99 miljoen. Uit de uitvoering over 2022 blijkt dat de baten en lasten zich gunstiger ontwikkelen. De Rijksminsterraad heeft onlangs bepaald, dat voor 2022 een tekort op de gewone dienst van ANG 40 miljoen is toegestaan. Sint Maarten heeft in 2022 ANG 24 miljoen aan liquiditeitssteun ontvangen. Tevens heeft de Rijksministerraad aangegeven dat in 2023 een evenwicht op de gewone dienst gerealiseerd moet worden. Sint Maarten moet in 2025 een lening van ANG 73,5 miljoen aflossen. Het is daarom van belang dat het land in 2024 en 2025 overschotten realiseert. Volgens de Rijkswet financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten dient er voor 15 december 2022 een vastgestelde begroting te zijn. Sint Maarten heeft aangegeven zo snel als mogelijk een ontwerpbegroting 2023 bij de Staten in te dienen, zodat de begroting tijdig kan worden vastgesteld.

Investeringen

Sint Maarten deed in 2022 vooralsnog minimale uitgaven op de kapitaaldienst voor investeringen. De begrotingswijziging 2022 bevat een bedrag van ANG 15,4 miljoen aan investeringen, waarvan ANG 10 miljoen voor de weginfrastructuur. Gerichte investeringen in de infrastructuur leveren een bijdrage aan een duurzame economische groei. Sint Maarten wil voor deze investeringen gebruik maken van de lopende inschrijving door Nederland. Het Cft dringt er daarom bij Sint Maarten op aan om de begrotingswijziging 2022 snel vast te stellen, zodat deze procedure kan worden opgestart. Ook in 2023 en latere jaren wil Sint Maarten investeringen doen. De investeringen op de kapitaaldienst dienen gematcht te worden met de investeringen die worden gefinancierd vanuit het trustfonds. Het Cft heeft erop aangedrongen dat Sint Maarten komt met een meerjarige investeringsplanning en dat Sint Maarten bij aanbestedingen gebruik maakt van de ervaringen met de Wereldbank en het Nationaal Programmabureau Wederopbouw.

Verhoging belastingbaten

De belastingbaten van Sint Maarten zijn met circa 17 procent van het bruto binnenlands product internationaal gezien laag. Sint Maarten moet de belastingbaten verhogen, zodat overschotten kunnen worden gegenereerd. Het Cft adviseerde Sint Maarten vaart te zetten achter de invoering van een casinobelasting en een belasting op de particuliere import van goederen. Tevens is Sint Maarten bezig de logeerbelasting op de verhuur van woningen aan toeristen door te voeren. Tijdens de gesprekken met de minister van Financiën en de Stuurgroep Belastingtransformatie benadrukte het Cft dat modernisering van het belastingstelsel en de Belastingdienst noodzakelijk is om de compliance te verbeteren.

Zorg en sociale zekerheid

Sint Maarten zette in 2022 de eerste stappen om besparingen in het zorgstelsel te kunnen doorvoeren. De ZV/OV-loongrens is verhoogd en de wetgeving inzake de invoering van generieke medicijnen wordt geïmplementeerd. Met de Minister van Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en Arbeid besprak het Cft de voorgenomen hervormingen en het belang van een realistische meerjarenprognose. Het Cft adviseert Sint Maarten om de noodzakelijke hervormingen spoedig door te voeren, om zo de tekorten van de zorgfondsen terug te dringen en te voorkomen dat het land structureel moet bijdragen aan de zorgfondsen. Zo dienen de eigen bijdragen van ambtenaren meer in lijn te komen met die van de private sector.

Financieel beheer

Sint Maarten zet stappen bij de verbetering van het financieel beheer en het vaststellen van de jaarrekeningen. Sint Maarten heeft achterstanden met betrekking tot de jaarrekeningen ingelopen en diverse (tussen)rekeningen opgeschoond. De jaarrekeningen 2019 en 2020 zullen in november 2022 worden vastgesteld. De doorlichting van het begrotingsproces is afgerond en een analyse van de financiële werkprocessen wordt op korte termijn afgerond. Het Cft benadrukt het belang de herziene werkprocessen zo snel mogelijk te implementeren en te borgen. De kwaliteit van het financieel beheer kan zo structureel worden verbeterd. De jaarrekening 2021 wordt naar verwachting eind 2022 vastgesteld.

De leden van het Cft hebben op 25, 26 en 27 oktober 2022 gesproken met de Gouverneur, de Raad van Ministers, de minister van Financiën, de minister van Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en Arbeid en de financiële commissie van de Staten van Sint Maarten. Het Cft sprak tevens met de vertegenwoordigers van de stuurgroep van het trustfonds voor de wederopbouw, de stuurgroep belastingtransformatie, de stuurgroep financieel beheer en het Uitvoeringsorgaan Sociale en Ziektekostenverzekeringen.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.